Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Veková štruktúra zamestnancov pracujúcich v sektore verejných služieb a správy pripomína obrátenú pyramídu, čo značí, že mladšia zložka zamestnancov je menšia a naopak staršie vekové kategórie dominujú. Konkrétne to je vidieť pri vekových skupinách 55 a viac ročných.  V sektore verejnej správy pracuje viac žien ako mužov. Verejný sektor rýchlo starne, tretina zamestnancov odíde v priebehu 10 rokov do dôchodku. Evidentný je nárast vekových skupín od 55 rokov vyššie, dokonca pri ženách je tento nárast ešte výraznejší. U žien nastal pokles vo všetkých vekových kategóriách v rozmedzí od 20 do 55 rokov. Naopak výrazne vzrástol podiel žien vo vekovej skupine nad 55 rokov.

Vekovo-rodová pyramída zamestnancov pracujúcich v sektore verejných služieb a správy za roky 2010 a 2019 (celkový počet osôb = 100%)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Medzi rokmi 2009 – 2018 početne vzrástli najmä vyššie vekové skupiny zamestnancov verejnej správy (nasledujúci graf, pravá strana). Naopak mladšie ročníky zaznamenali pokles.

Štruktúra zamestnancov v sektore verejných služieb a správy podľa veku v rokoch 2010 a 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Z hľadiska vzdelania sa dá povedať, že verejná správa zamestnáva najmä ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Na nasledujúcom grafe, ktorý zobrazuje zamestnancov verejnej správy podľa pohlavia a najvyššieho dosiahnutého vzdelania je vidieť, že najvyšší podiel majú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. Je to pochopiteľné, pretože mnohé pozície vo verejnej správe podľa všeobecnezáväzných predpisov vyžadujú vysokoškolské vzdelanie. Jednou z tém, ktoré boli načrtnuté na rokovaní Sektorovej rady bola aj otázka možného zníženia hranice najvyššieho dosiahnutého vzdelania pri určitých pozíciách. To by mohlo pri niektorých pracovných pozíciách rozšíriť okruh možných záujemcov.

Počet zamestnancov verejnej správy podľa pohlavia a najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI Obdobie: rok 2018

Pri analýze vzdelania zamestnancov vo verejnej správe je zaujímavý fakt, že najviac zamestnancov verejných služieb je zo spoločenskovedných odborov (až 61%), z technických odborov je 23% zamestnancov verejnej správy. 

Štruktúra zamestnancov verejných služieb a správy podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Obdobie: rok 2019; okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Ďalší graf zobrazuje decilové rozpätie hrubej mesačnej mzdy v sektore verejnej správy. Môže sa interpretovať tak, že v roku 2019 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora verejných služieb a správy v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 530 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1792 EUR mesačne. Najlepšie zarábajúci pracovníci verejného sektora sú zákonodarcovia a riadiaci pracovníci. V tejto triede zamestnaní však bolo aj najväčšie mzdové rozpätie. Najmenej vo verejnom sektore zarábajú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, čo je obdobné aj v iných sektoroch hospodárstva. Všeobecne sa dá povedať, že platy vo verejnom sektore majú nižší rozptyl ako v súkromnom sektore. Je to dané práve tarifnými platmi v súkromnom sektore.

Decilové rozpätie hrubej mesačnej mzdy v sektore verejných služieb a správy v roku 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, rok 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.