Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahŕňa výlučne divíziu 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, ktorá je jedinou divíziou sekcie
O – VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

  • 84.1 Štátna správa, ekonomická a sociálna politika štátu,
  • 84.2 Služby pre štát ako celok,
  • 84.3 Povinné sociálne zabezpečenie.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci skupiny 84.1 Štátna správa, ekonomická a sociálna politika štátu a jej triedy 84.11 Všeobecná verejná správa sú typické produkty najmä: výkonné a legislatívne služby, finančné a rozpočtové služby, všeobecné hospodárske a sociálne plánovanie a štatistické služby. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty triedy 84.12 Administratívne služby súvisiace s reguláciou zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúrnych a iných sociálnych služieb okrem sociálneho zabezpečenia, a to: administratívne vzdelávacie služby, administratívne služby zdravotnej starostlivosti, administratívne služby v oblasti bývania a občianskej vybavenosti, administratívne služby v oblasti rekreačnej, kultúrnej a náboženskej. Z triedy 84.13 Administratívne služby na efektívnejšie riadenie podnikateľskej činnosti sú typické produkty najmä: administratívne služby v oblasti palív a energetiky, administratívne služby v oblasti dopravy a komunikácií, administratívne služby v oblasti cestovného ruchu. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 84.2 Služby pre štát ako celok, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria: zahraničné veci, obrana, spravodlivosť a súdnictvo, verejný poriadok a bezpečnosť, požiarnické služby. Medzi charakteristické produkty skupiny 84.3 Povinné sociálne zabezpečenie patria: povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa nemocenských dávok, podpory v materstve alebo dočasnej práceneschopnosti, povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa systémov dôchodkového zabezpečenia štátnych zamestnancov; starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok iný ako pre štátnych zamestnancov, povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa podpory v nezamestnanosti, povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa rodinných prídavkov a prídavkov na deti.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora verejné služby a správa v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 4,2 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 362 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 5,4 mld. EUR a minimum približne na úrovni 1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1996. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 183,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,7 %.

V sektore bol rastúci taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 2,6 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 125 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2010 približne na úrovni 4,7 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,7 mld. EUR v roku 1996. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 113,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 5,4 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Sklo, keramika 7) Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre verejné služby a správu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. Podiel zamestnancov divízie 84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre verejné služby a správu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 49 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore verejné služby a správa na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore verejné služby a správa za rok 2018 sa nachádzal v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 3 100, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Bratislavským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 2 900 osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 1 100 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Žilinskom kraji, a to približne 1 300. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Prešovskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 3 000 osôb. Prešovský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 2 600 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 700 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 600. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len o približne 120. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Žilinskom kraji, a to približne o 130.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore verejné služby a správa v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore verejné služby a správa bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 044 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 646 EUR. To predstavuje podiel 61,9 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 973 EUR, a to predstavuje 93,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 284 EUR, čo predstavuje 123,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 638 EUR, resp. 61,1 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.