Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

NÁZOV INOVÁCIEZDROJ INOVÁCIE
debyrokratizácia vo verejnej správehttps://stopbyrokracii.sk/
inteligentné parkovacie systémyhttps://www.youtube.com/watch?v=ttBufuEuFUI
zdieľaná mobilita v obciachhttps://strategie.hnonline.sk/marketing/1934446-zdielana-mobilita-slovaci-najviac-poznaju-zdielane-bicykle-a-spolujazdu-autom
koncept smart citieshttps://smartcitiesklub.sk/
e-Governmenthttps://techbox.dennikn.sk/temy/co-je-to-e-government-utopia-pre-slovensko/
elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaníhttps://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/opevs/reformne_zamery/66.%20RZ%20-%20Elektronicka-fakturacia-vo-verejnom-obstaravani.pdf
dátová integrácia vo verejnej správehttps://metais.vicepremier.gov.sk/
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti verejnej správy – vládna kyberbezpečnostná jednotkahttps://www.csirt.gov.sk/
elektronické služby verejnej správyhttps://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/elektronicke-sluzby-verejnej-spravy.htm

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

SILNÉ STRÁNKY

 • Celoštátny dopad verejných politík
 • Dostatočná sieť vzdelávacích inštitúcií venujúcich sa verejnej správe
 • Prebiehajúce procesy akreditácie a duálne vzdelávanie
 • Kvalifikovaná odborná pracovná sila v sektore
 • Poskytovanie služieb v prospech občanov, respektíve celej spoločnosti
 • Plnenie úloh štátu na úrovni ústrednej/miestnej štátnej správy, ako aj územnej samosprávy
 • Priama zainteresovanosť verejnosti súvisiaca s občianskou kontrolou sektora
 • Silné postavenie odborov pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv pre verejnú správu
 • Transparentný a predvídateľný systém odmeňovania
 • Stabilita pracovných miest
 • Mobilita zamestnancov medzi orgánmi štátnej správy
 • Prebiehajúca informatizácia verejnej správy

SLABÉ STRÁNKY

 • Byrokracia a zdĺhavosť niektorých procesov
 • Nedostatočné financovanie jednotlivých zložiek v rámci verejného sektora
 • Vysoká miera rezortizmu a slabé zdieľanie informácií medzi plánovanými aktivitami rezortov
 • Roztrieštená samospráva – takmer 3000 obcí (96 %  dedín); rovnaké originálne kompetencie bez ohľadu na veľkosť samosprávy, odlišné ekonomické zázemie, výška rozpočtu
 • Slabá konkurencieschopnosť a atraktivita zamestnania vo verejnom sektore 
 • Nedostatočne jasne nastavený systém spolupráce a pravidelnej  komunikácie medzi orgánmi verejnej správy
 • Komplikovaná a nedostatočne zrozumiteľná legislatíva (napríklad v oblasti e-Gov, kybernetickej bezpečnosti , GDPR)
 • Nezáujem volených zástupcov o vzdelávanie v samospráve
 • Nejednotnosť a nedostatočná komunikácia pri predstavách o smerovaní reforiem vo verejnej správe (napr. centralizácia vs. decentralizácia, menej štátu vs. viac štátu)
 • Absencia národnej vzdelávacej autority a štandardizácia vzdelávania
 • Nekoordinovaná a rôznorodá úroveň vzdelávacích inštitúcií
 • Nedostatočný systém motivácie a plánovania kariéry zamestnancov
 • Nedostatočný a nesprávne nastavený systém prípravy a vzdelávania zamestnancov verejnej správy na prebiehajúci proces informatizácie verejnej správy
 • Hrozba vzniku mimoriadnych a krízových situácií

PRÍLEŽITOSTI

 • Zavádzanie moderných princípov a postupov riadenia ľudských zdrojov (moderné HR vrátane mäkkých prvkov managementu HR)
 • Možnosť čerpať prostriedky z operačných programov na inovačné zmeny
 • Zlepšenie komunikácie a transparentnosti verejných politík používaním kvalitných a na zákazníka/občana orientovaných komunikačných nástrojov
 • Tvorba dlho dobejších projektov a reforiem presahujúcich jedno volebné obdobie resp. jedno programové obdobie EÚ
 • Väčšie zapojenie odbornej verejnosti do reformných zámerov najmä v samospráve
 • Znižovanie  byrokracie zavádzaním inovácií a moderných trendov v poskytovaní služieb
 • Preberanie príkladov dobrej praxe zo súkromného sektora, zo zahraničia alebo vzájomne v rámci  posilnenia výmeny skúseností medzi jednotlivými subjektami verejnej správy
 • Automatizácia opakovaných procesov
 • Posilnenie benefitov a motivácie zamestnancov vo verejnej správe
 • Štandardizácia programov vzdelávania a príprava návrhu diferencovaného systému celoživotného vzdelávania
 • Zlepšenie spolupráce medzi subjektami verejnej správy
 • Skvalitňovanie a sprístupnenie technickej infraštruktúry v oblasti informačných technológií
 • Všeobecný záujem na efektívnejšiu a lepšie fungujúcu verejnú správu
 • Vypracovanie komplexných krízových plánov a postupov pre mimoriadne situácie

OHROZENIA

 • Vplyv politického cyklu na udržateľnosť a tvorbu verejných politík
 • Vyššia  konkurencieschopnosť súkromného sektora pri získavaní ľudských zdrojov
 • Neochota zamestnancov (sektorov) reagovať na zavádzanie nových trendov do praxe verejného sektora
 • Negatívny imidž a povedomie verejnosti o verejnom sektore a náročnosť zmeny dobrého mena inštitúcií verejného sektora
 • Vysoká fluktuácia najmä odborníkov a vedúcich zamestnancov dôsledkom politického cyklu
 • Demografický vývoj: znižujúci sa podiel nižších vekových kategórií medzi zamestnancami
 • Slabá dôvera verejnosti v kvalitu verejného sektora
 • Zníženie možnosti  a náročnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych operačných programov
 • Náročnosť zabezpečenia  vysokého stupňa kybernetickej bezpečnosti (práca s citlivými údajmi)
 • Vysoké finančné náklady na zavádzanie inovácií a moderných trendov do verejného sektora a rozsiahlejšie reformy
 • Subjekty verejnej správy nebudú jednotne postupovať pri informatizácii
 • Nedostatočne odborne pripravení zamestnanci verejnej správy so schopnosťou kvalitne reagovať na modernizačné trendy a  prebiehajúci proces informatizácie verejnej správy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.