Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor verejné služby a správa, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore verejné služby a správa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na vyššej úrovni EKR, a to o cca 1,2 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa znížil o 1,2 p. b.

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR.

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 64,3 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 35,7 %.

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 34,5 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 65,5 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore verejné služby a správa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore verejné služby a správa za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 63 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 0,4 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 23,6 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 2,4 p. b., na konečných 13,4 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore verejné služby a správa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 094 EUR v zamestnaní Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore verejné služby a správa bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ, kde príslušný nárast predstavoval 1 048 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Hasič Hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej služby, a to so zvýšením mzdy v priemere o 1 036 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Špecialista v oblasti národného hospodárstva (o 1 032 EUR) a Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby (o 958 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore verejné služby a správa najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ, a to o 1 349 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Hasič Hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej služby, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 986 EUR. Mzdový nárast vo výške 977 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Prednosta obecného úradu, mestského úradu, miestneho úradu a spoločného obecného úradu. V zamestnaní Pedagóg väzenskej služby išlo o 967 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ,
  • Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.