Kontext sektora z roku 2019

Sektor verejných služieb a správy je dôležitou súčasťou ekonomiky a bežného života občanov, ktorí sú konečnými užívateľmi verejných služieb. Fungovanie verejného sektora je zabezpečené z verejných prostriedkov, teda z daní občanov a firiem. Aj z tohto dôvodu rastie požiadavka na zvýšenie kvality a efektívnosti fungovania verejnej správy, ktorá by mala byť zabezpečená práve vysoko odbornými zamestnancami verejného sektora. V sektore verejné služby a správa je, podobne ako v sektore administratíva, ekonomika, manažment, najviac zastúpené vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I, a to s približne 38 %-ným podielom na celkovej zamestnanosti.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora verejné služby a správa za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore verejné služby a správa patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom v tomto roku dosiahol 6,1 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 8,8 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora verejné služby a správa za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor verejné služby a správa sa v porovnaní s celým hospodárstvom okrem výraznejšieho zastúpenia žien vyznačuje taktiež vysokou kvalifikačnou úrovňou ľudských zdrojov, a to najmä veľkým podielom osôb s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a osôb s úplným stredným odborným vzdelaním. V sektore malo v roku 2018 približne 41 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora verejné služby a správa za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 956 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 814 EUR.

Zamestnanosť v sektore verejné služby a správa v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor verejné služby a správa tvorí 9,63 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 42 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 13,45 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Žilinskom kraji, a to len 7,23 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.