Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

V sektore verejné služby a správa ide o široké spektrum činností, ktoré je možné z hľadiska BOZP rozdeliť na nasledovné oblasti:

  • kancelárska práca,
  • práca s ľuďmi a
  • ochrana spoločnosti.

Ako najrizikovejšie sa, spomedzi sledovaných činností, javí pôsobenie Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru. Primárne riziko pre policajtov predstavujú kriminálne živly, pre hasičov ide o prírodné živly. Rizikové faktory je možné rozčleniť na niekoľko skupín, a to:

  • Telesná (fyzická) záťaž so značnými požiadavkami na fyzickú silu a telesnú prípravu (napr. pacifikovanie agresora, pohyb v náročnom teréne, vynášanie vecí a pod.). Náležitú funkciu pohybové aparátu nemožno dosiahnuť jednoduchým posilňovaním svalov. Je potrebná koordinovaná akcia svalových skupín – teda skrátené svaly uvoľniť, oslabené posilniť a nakoniec obidve skupiny vyvážiť.
  • Fyziologická záťaž, najmä vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré pôsobí na biologické a nervové funkcie ľudského organizmu. Vysoké riziko predstavuje najmä ohrozenie teplom, splodinami, ktoré vznikajú pri horení, ako aj zasahovanie v extrémnych podmienkach letných horúčav, povodní, zimných mrazov a pod.
  • Psychická záťaž, najmä stres. Rôzne stresujúce situácie a stavy je možné nájsť ako v samotnej práci, tak aj v organizácii práce. V krízových situáciách sa pracuje bez ohľadu na miesto a čas, pričom poplach preruší všetky činnosti, vrátane spánku. Ako prevenciu psychického vyhorenia je potrebné pravidelne vyhodnocovať psychickú pohodu zamestnanca. Veľmi jednoduchým postupom je aspoň dočasné skrátenie pracovnej doby počas obdobia ohrozenia. Tým sa dá predísť dlhodobej pracovnej neschopnosti (aj jeden rok a výnimočne aj viac), keď sa už syndróm vyhorenia prejaví naplno.

Telesnú (fyzickú) a fyziologickú záťaž je možné eliminovať vhodným fyzickým tréningom a tréningom rôznych záťažových situácií, ako aj používaním moderných ochranných odevov a technologického vybavenia (rôzne ochranné materiály, vrátane nanovlákien, dýchacie prístroje a pod.). Psychický tréning umožňuje pripraviť organizmus na vypäté záťažové situácie. V náročných zásahových podmienkach, ktoré často a intenzívne kombinujú telesnú, fyziologickú aj psychickú záťaž, je osobitne dôležité dodržiavať zásady školy chrbtice tak, aby nedošlo ku poškodeniu medzistavcovej platničky.

Najvyšší počet pracovných úrazov vo verejnej správe a službách bol v širšom kontexte terciárneho sektora národného hospodárstva identifikovaný na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Išlo najmä o zamestnania klasifikované v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci v službách a obchode, ktorá hierarchicky obsahuje triedu zamestnaní SK ISCO-08 54 – Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb.

Verejné služby a správa zohrávajú dôležitú úlohu taktiež pri prevencii požiarov, resp. priemyselných havárií, pričom okrem kontrolnej činnosti organizujú školenia a podujatia pre rôzne cieľové skupiny účastníkov. Verejný sektor je v rámci prevencie nenahraditeľný. Ak štát vydá zákon, podľa ktorého treba robiť pravidelnú technickú kontrolu, pokiaľ si neponechá v rukách kontrolný systém, vznikajú firmy, ktoré preberajú kontrolnú činnosť (napr. komín, elektrické rozvody, elektrické prístroje, bleskozvod, voda, odvod splaškov a pod). V prípade, že firmám nejde primárne o účinnú prevenciu, ale predovšetkým o zisk, je kontrola realizovaná len formálne, a to za finančným účelom.

Dôležitosť prevencie je významná taktiež v prípade syndrómu chorých budov (bolesti hlavy, únava, svrbenie očí – angl. Sick Building Syndrom), ktorý sa dostáva do popredia vplyvom znečisťovania životného prostredia, všeobecným oslabovaním imunity jednotlivcov a zmenou stavebných postupov. Obdobne platia taktiež zistenia v oblasti domáckej práce a telepráce, rizika vyhorenia, narušenia medziľudských vzťahov, ako aj využívania klimatizácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.