Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor verejné služby a správa. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom jej názvov je nasledovný: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.

Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v období od januára 2019 do decembra 2020 podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam len v malej miere. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v septembri 2020, a to na úrovni 1,5 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v auguste 2019, a to 1,1 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 1,2 %, čo je približne o 3,7 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla iba o 0,3 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júni 2019, a to na úrovni -3 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v júli 2020, a to -4,8 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,2 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi decembrom 2019 a januárom 2020, a to na úrovni 0,1 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0 p. b.) nastal medzi septembrom 2020 a októbrom 2020.

Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v troch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,1 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 2,6 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 0,7 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (0,9 %) bola aj v Trnavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore verejné služby a správa medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,4 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji (1,9 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji (o 0,8 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s poklesom o 0,1 p. b. a Trnavský kraj, ktorý bol bezo zmeny.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú, keďže práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií v oblasti verejných služieb a správy nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

V sektore verejné služby a správa neboli dostupné dáta o počte organizácií a tovarov za nasledovnú divíziu SK NACE Rev. 2: 84 Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie.

Tento sektor bol z hľadiska špecifickej nezamestnanosti zasiahnutý pandémiou COVID-19 len minimálne, mierne vyššia špecifická nezamestnanosť aj jej nárast bol z regionálneho pohľadu v Prešovskom kraji.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.