Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Etický kódex a problematika age-managementu – Sektorová rada pre verejné služby a správu definovala priority na poprojektové obdobie

06.10.2022

Dňa 4. októbra 2022 sa uskutočnilo záverečné rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

Vzhľadom na fakt, že rokovanie bolo posledným v rámci riadneho projektového obdobia, program bol zameraný na sumarizáciu aktivít a zhodnotenie fungovania Sektorovej rady počas celého trvania projektu. Členovia dostali prierezovú informáciu o všetkých zrealizovaných aktivitách, ako boli najmä: tvorba národných štandardov zamestnaní, vypracovanie unikátnej sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, sumarizácia inovácií v sektore či zaznamenávanie sektorových partnerstiev.

Budúcnosť Sektorovej rady

Počas rokovania boli členovia sektorovej rady informovaní o aktivitách smerujúcich k udržaniu činnosti sektorových rád aj po skončení projektu. Členovia jednohlasne vyjadrili záujem o pokračovanie v aktivitách a vyzdvihli ich spoločenský význam. V nadväznosti na tento fakt si v rámci diskusie dokonca stanovili priority na nasledujúce obdobie.

Etický kódex aj age-management

V nasledujúcom období by sa členovia Sektorovej rady chceli zamerať na vytvorenie etického kódexu pre zamestnancov, vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Podkladom pre tvorbu obsahu takéhoto kódexu by mohli byť Etický kódex štátneho zamestnanca či etické kódexy vytvorené inštitúciami zastúpenými v Sektorovej rade.

V budúcnosti by sa Sektorová rada chcela významne venovať aj tvorbe obsahu koncepcie age- managementu vo verejnej správe. Problematika úzko súvisí so starnutím obyvateľstva a predstavuje špecifický spôsob riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na vyšší priemerný vek zamestnancov a ich adaptabilitu na trhu práce. Špecificky by sa malo v rámci problematiky nahliadať na skrátené úväzky či delené pracovné miesta, ktoré v rámci Slovenskej republiky stále nie sú bežne zaužívanou formou zamestnávania.

Záver

Na základe diskusie a záverov v rámci 11. rokovania členovia odporúčajú pokračovať v činnosti Sektorovej rady so zameraním na prediskutované témy:

  1. Zosúladenie NŠZ a kvalifikačných kariet (ich aktualizácia),
  2. Etický kódex vo verejnej službe,
  3. Age-management, princíp seniority vo verejnej správe, možnosti využívania skrátených úväzkov a delených pracovných miest,
  4. Metodológia dátových zdrojov v oblasti štruktúry zamestnancov verejnej správy.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.