Sektor pre verejnú správu a služby potrebuje absolventov so širokým zameraním

24.06.2022

Medzi dlhodobé snahy sektorových rád patrí identifikácia a hodnotenie relevantných poskytovateľov vzdelávania, ktorí pripravujú pracovnú silu, reflektujúc aktuálne potreby zamestnávateľov. Jedným z krokov, ktoré môžu sektorovým radám pomôcť čo možno najobjektívnejšie určiť top poskytovateľov vzdelávania v sektore, je dátová analýza.

Základom tejto činnosti je určenie škôl a odborov vzdelávania, ktoré sú pre daný sektor určitým spôsobom relevantné a za tieto vzdelávacie odbory sa pokúsiť zosumarizovať a vyhodnotiť dostupné dáta (napríklad o uplatniteľnosti absolventov a podobne). Mnohé sektory však pri tejto úlohe čelia individuálnym problémom – výnimkou nie je ani sektor pre verejné služby a správu. V rámci sektora je nutné si uvedomiť, že od zamestnancov sa nevyžadujú konkrétne odborné špecifické vedomosti a zručnosti (ako napríklad pri zdravotníctve či strojárstve), pracovná sila by naopak mala mať široké prierezové vedomosti a zručnosti, napríklad z oblasti administratívy, práva či ekonomiky.

Stredoškolské vzdelávanie

V rámci hodnotenia poskytovateľov stredoškolského vzdelávania sa ako kľúčové pre sektor ukázali najmä SOŠ – obchodné akadémie. Obchodné akadémie sú špecifické tým, že absolvent má široké uplatnenie v administratíve vo všetkých sférach národného hospodárstva a teda aj vo verejnej správe. Dnes už máme veľa obchodných akadémií, ktoré tento svoj odbor fokusujú práve na verejnú správu a samosprávu, aktuálne aj v rámci systému duálneho vzdelávania – žiaci obchodných akadémií v samospráve (napr. mestské úrady, obecné úrady, VÚC).

Vysokoškolské vzdelávanie

Hlavným problémom, ktorému sektor v rámci rankingu poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania čelí, je samotné určenie „sektorových škôl“, kľúčových pre verejnú správu. Sektor totiž potrebuje absolventov zo širokého spektra stredných a vysokých škôl, ako napríklad:  

 • zamestnancov s právnickým vzdelaním (právnické fakulty VŠ),
 • jazykovo a ekonomicky zdatných ľudí (filozofické fakulty, ekonomické fakulty),
 • riadiacich zamestnancov (fakulty manažmentu),
 • technicky zdatných odborníkov pre projektové tímy, stavebné úrady, prípadne katastrálne odbory (vysoké školy príslušného technického zamerania),
 • odborníkov z oblasti IT, dát, analytikov (MAT-FYZ, IT fakulty),
 • zamestnancov v sociálnej oblasti (absolventi odboru Sociálna práca, reálne vykonávajúci sociálnu prácu, najmä v teréne).

V rámci problematiky vysokoškolského vzdelávania bolo Sektorovou radou pre verejné služby a správu určené, že hodnotenie poskytovateľov vzdelávania by malo byť rozdelené do niekoľkých oblastí, v rámci ktorých by boli individuálne identifikovaní top poskytovatelia vzdelávania.

Vychádzajúc z Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky v platnom znení , v rámci ktorej sú vysokoškolské študijné odbory rozdelené do 48 oblastí, sú pre sektor verejnej správy dôležité najmä študijné odbory z oblastí:

 • 2. Bezpečnostné vedy,
 • 7. Ekologické a environmentálne vedy
 • 8. Ekonómia a manažment,
 • 12. Filozofia,
 • 14. Geodézia a kartografia,
 • 18. Informatika,
 • 24. Obrana a vojenstvo,
 • 25. Ošetrovateľstvo,
 • 26. Politické vedy,
 • 30. Právo,
 • 31. Priestorové plánovanie,
 • 33. Sociálna práca.

Z dôvodu efektivity a na základe praktických skúseností boli vyššie uvedené oblasti zoskupené do 6 okruhov, v rámci ktorých by mal byť ranking poskytovateľov vzdelávania pre Sektor verejná správa a služby v budúcnosti spracovávaný:  

 • oblasť práva (právnické fakulty),
 • oblasť digitalizácie a techniky (IT fakulty a technické fakulty),
 • oblasť sociálnej práce (fakulty sociálnej práce a ošetrovateľstva),
 • oblasť ekonomiky a analytiky (fakulty manažmentu, ekonomické fakulty, …),
 • oblasť riadiacich prác a manažmentu (fakulty manažmentu a obdobné humanitne ladené fakulty),
 • oblasť verejnej správy (fakulty verejnej správy a verejnej politiky, fakulty bezpečnostných vied a obrany).

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.