Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre verejné služby a správu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čatár
 2. Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
 3. Dátový kurátor
 4. Dávkový aprobant
 5. Desiatnik
 6. Diplomat, konzul
 7. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ
 8. Hlavný kontrolór obce
 9. Hlavný kontrolór samosprávneho kraja
 10. Inšpektor jadrovej bezpečnosti
 11. Kapitán
 12. Kriminológ
 13. Major
 14. Matrikár
 15. Nadporučík
 16. Nadrotmajster
 17. Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
 18. Odborný pracovník EURES
 19. Odborný pracovník exekučnej agendy
 20. Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
 21. Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
 22. Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
 23. Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
 24. Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
 25. Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adries
 26. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 27. Odborný pracovník pre územné plánovanie
 28. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
 29. Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu
 30. Odborný pracovník samosprávy v oblasti životného prostredia
 31. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
 32. Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
 33. Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
 34. Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie
 35. Odborný pracovník štátnej správy pre kataster
 36. Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
 37. Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia
 38. Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy
 39. Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo
 40. Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
 41. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
 42. Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 43. Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 44. Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
 45. Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
 46. Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
 47. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 48. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
 49. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno poradenských služieb pre občana
 50. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
 51. Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
 52. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
 53. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
 54. Pedagóg väzenskej služby
 55. Plukovník
 56. Podplukovník
 57. Poručík
 58. Príslušník hasičského a záchranného zboru – požiarna prevencia
 59. Príslušník hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej služby
 60. Pracovník justičnej stráže
 61. Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
 62. Príslušník obecnej, mestskej polície
 63. Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
 64. Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
 65. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
 66. Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov
 67. Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb
 68. Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
 69. Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
 70. Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
 71. Príslušník väzenskej služby – čakateľ
 72. Profesionálny horský záchranár
 73. Psovod
 74. Režimový pracovník väzenskej služby
 75. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 76. Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
 77. Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 78. Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
 79. Rotmajster
 80. Rotný
 81. Slobodník
 82. Strážny pracovník väzenskej služby
 83. Sudca
 84. Súdny poradca
 85. Súdny tajomník
 86. Súdny úradník
 87. Špecialista (manažér) ITMS
 88. Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ
 89. Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ
 90. Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 91. Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ
 92. Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ
 93. Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
 94. Špecialista kontroly fondov EÚ
 95. Špecialista kontroly verejného obstarávania
 96. Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
 97. Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
 98. Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
 99. Špecialista pre protokolárne záležitosti
 100. Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
 101. Špecialista procesu verejného obstarávania
 102. Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
 103. Špecialista v colnej oblasti
 104. Špecialista v oblasti autorského práva
 105. Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
 106. Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb
 107. Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie
 108. Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
 109. Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 110. Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce
 111. Špecialista v oblasti posudzovania zhody
 112. Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
 113. Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 114. Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
 115. Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
 116. Špecialista v oblasti technickej normalizácie
 117. Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
 118. Špecialista v oblasti úrazového poistenia
 119. Špecialista v oblasti výberu poistného
 120. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
 121. Špecialista výkonu obchodných opatrení
 122. Vedúci diplomatickej misie
 123. Vojak 1. stupňa – čakateľ
 124. Vojak 1. stupňa – kadet
 125. Vojak 2. stupňa
 126. Vyšetrovateľ finančnej správy
 127. Vyšetrovateľ Policajného zboru

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.