Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre verejné služby a správu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Brigádny generál
 2. Čatár
 3. Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
 4. Dátový kurátor
 5. Dávkový aprobant
 6. Desiatnik
 7. Diplomat, konzul
 8. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ
 9. Generál
 10. Generálmajor
 11. Generálporučík
 12. Hlavný kontrolór obce
 13. Hlavný kontrolór samosprávneho kraja
 14. Inšpektor jadrovej bezpečnosti
 15. Kapitán
 16. Kontista v oblasti sociálneho poistenia
 17. Kriminológ
 18. Major
 19. Matrikár
 20. Nadporučík
 21. Nadrotmajster
 22. Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
 23. Odborný pracovník EURES
 24. Odborný pracovník exekučnej agendy
 25. Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí
 26. Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
 27. Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
 28. Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
 29. Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
 30. Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adries
 31. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 32. Odborný pracovník pre územné plánovanie
 33. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
 34. Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu
 35. Odborný pracovník samosprávy v oblasti životného prostredia
 36. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
 37. Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
 38. Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
 39. Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie
 40. Odborný pracovník štátnej správy pre kataster
 41. Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
 42. Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia
 43. Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy
 44. Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo
 45. Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
 46. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
 47. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
 48. Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 49. Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 50. Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
 51. Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
 52. Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
 53. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 54. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
 55. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno poradenských služieb pre občana
 56. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
 57. Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
 58. Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
 59. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
 60. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
 61. Pedagóg väzenskej služby
 62. Plukovník
 63. Podplukovník
 64. Poručík
 65. Pracovník justičnej stráže
 66. Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
 67. Príslušník hasičského a záchranného zboru – požiarna prevencia
 68. Príslušník hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej služby
 69. Príslušník obecnej, mestskej polície
 70. Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
 71. Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
 72. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
 73. Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov
 74. Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb
 75. Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
 76. Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
 77. Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
 78. Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
 79. Príslušník väzenskej služby – čakateľ
 80. Profesionálny horský záchranár
 81. Psovod
 82. Režimový pracovník väzenskej služby
 83. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 84. Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
 85. Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 86. Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
 87. Rotmajster
 88. Rotný
 89. Slobodník
 90. Strážny pracovník väzenskej služby
 91. Sudca
 92. Súdny poradca
 93. Súdny tajomník
 94. Súdny úradník
 95. Špecialista (manažér) ITMS
 96. Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ
 97. Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ
 98. Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 99. Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ
 100. Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ
 101. Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
 102. Špecialista kontroly fondov EÚ
 103. Špecialista kontroly verejného obstarávania
 104. Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
 105. Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
 106. Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
 107. Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
 108. Špecialista pre protokolárne záležitosti
 109. Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
 110. Špecialista procesu verejného obstarávania
 111. Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
 112. Špecialista sociálnej kurately pre deti
 113. Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
 114. Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky
 115. Špecialista v colnej oblasti
 116. Špecialista v oblasti autorského práva
 117. Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
 118. Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb
 119. Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie
 120. Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
 121. Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa
 122. Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností
 123. Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 124. Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce
 125. Špecialista v oblasti posudzovania zhody
 126. Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
 127. Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 128. Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
 129. Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
 130. Špecialista v oblasti technickej normalizácie
 131. Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
 132. Špecialista v oblasti úrazového poistenia
 133. Špecialista v oblasti výberu poistného
 134. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
 135. Špecialista výkonu obchodných opatrení
 136. Špecialista zahraničnoobchodnej politiky
 137. Štábny nadrotmajster
 138. Vedúci diplomatickej misie
 139. Vojak 1. stupňa – čakateľ
 140. Vojak 1. stupňa – kadet
 141. Vojak 2. stupňa
 142. Vyšetrovateľ finančnej správy
 143. Vyšetrovateľ Policajného zboru

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.