Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre verejné služby a správu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čatár
 2. Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
 3. Dátový kurátor
 4. Dávkový aprobant
 5. Desiatnik
 6. Diplomat, konzul
 7. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ
 8. Hlavný kontrolór obce
 9. Hlavný kontrolór samosprávneho kraja
 10. Inšpektor jadrovej bezpečnosti
 11. Kapitán
 12. Kriminológ
 13. Major
 14. Matrikár
 15. Nadporučík
 16. Nadrotmajster
 17. Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
 18. Odborný pracovník EURES
 19. Odborný pracovník exekučnej agendy
 20. Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
 21. Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
 22. Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
 23. Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
 24. Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
 25. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 26. Odborný pracovník pre územné plánovanie
 27. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
 28. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
 29. Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
 30. Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
 31. Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie
 32. Odborný pracovník štátnej správy pre kataster
 33. Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
 34. Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia
 35. Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy
 36. Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo
 37. Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
 38. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
 39. Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 40. Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 41. Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
 42. Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
 43. Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
 44. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 45. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
 46. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno poradenských služieb pre občana
 47. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
 48. Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
 49. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
 50. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
 51. Pedagóg väzenskej služby
 52. Plukovník
 53. Podplukovník
 54. Poručík
 55. Pracovník justičnej stráže
 56. Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
 57. Príslušník obecnej, mestskej polície
 58. Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
 59. Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
 60. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
 61. Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov
 62. Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
 63. Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
 64. Príslušník väzenskej služby – čakateľ
 65. Psovod
 66. Režimový pracovník väzenskej služby
 67. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 68. Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
 69. Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 70. Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
 71. Rotmajster
 72. Rotný
 73. Slobodník
 74. Strážny pracovník väzenskej služby
 75. Sudca
 76. Súdny poradca
 77. Súdny tajomník
 78. Súdny úradník
 79. Špecialista (manažér) ITMS
 80. Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ
 81. Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ
 82. Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 83. Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ
 84. Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ
 85. Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
 86. Špecialista kontroly fondov EÚ
 87. Špecialista kontroly verejného obstarávania
 88. Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
 89. Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
 90. Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
 91. Špecialista pre protokolárne záležitosti
 92. Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
 93. Špecialista procesu verejného obstarávania
 94. Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
 95. Špecialista v colnej oblasti
 96. Špecialista v oblasti autorského práva
 97. Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
 98. Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb
 99. Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie
 100. Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
 101. Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 102. Špecialista v oblasti posudzovania zhody
 103. Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
 104. Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 105. Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
 106. Špecialista v oblasti technickej normalizácie
 107. Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
 108. Špecialista v oblasti úrazového poistenia
 109. Špecialista v oblasti výberu poistného
 110. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
 111. Špecialista výkonu obchodných opatrení
 112. Vedúci diplomatickej misie
 113. Vojak 1. stupňa – čakateľ
 114. Vojak 1. stupňa – kadet
 115. Vojak 2. stupňa
 116. Vyšetrovateľ finančnej správy
 117. Vyšetrovateľ Policajného zboru

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.