Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor verejné služby a správa divízia SK NACE Rev. 2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie.

Sektor verejné služby a správa sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 4 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom zamestnanosť v sektore bola stabilizovaná aj v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora verejné služby a správa k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor verejné služby a správa bol k 31. 12. 2021 charakteristický približne 23 %-ným (viac ako 9 500 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, cca 17 % (viac ako 7 000 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Banskobystrickom kraji, nasledovanom Prešovským a Košickým krajom. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal Trnavský kraj, a to približne 8 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov vo verejných službách a správe.

V rámci celej SR nastal v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb,
 • Iný odborný pracovník verejnej správy,
 • Odborný právny pracovník na súde,
 • Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia,
 • Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia (okrem dôchodkového).

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Terénny sociálny a zdravotný pracovník,
 • Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok,
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti,
 • Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry,
 • Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Špecialista posudzovania projektov fondov EÚ,
 • Inšpektor práce.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore verejné služby a správa v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z regionálneho hľadiska bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na východe SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 7 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni približne 2 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 3 – Technici a odborní pracovníci, a to o približne 200 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore verejné služby a správa v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
147Koordinátor verejnoprospešných služieb
243Vysoký štátny úradník
327Špecialista v oblasti verejnej služby a štátnej služby
418Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
517Riadiaci pracovník ústredného štátneho orgánu
616Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
715Príslušník obecnej, mestskej polície
813Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb
911Vojak 1. stupňa – čakateľ, vojak prípravnej služby
1010Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, vo viacerých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore verejné služby a správa v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-71Starosta, zástupca starostu
2-61Terénny sociálny a zdravotný pracovník
3-10Colník
4-7Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
5-7Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva
6-6Primátor, námestník primátora
7-5Odborný pracovník v daňovej oblasti
8-5Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor verejné služby a správa sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 4 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI a zamestnanosť v tomto sektore bola stabilizovaná aj v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom kraji, nasledovanom Banskobystrickým krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore verejné služby a správa bolo v Prešovskom a Košickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 4 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 230 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 3 – Technici a odborní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.