Zamestnanosť v sektore

Z celkového počtu 60 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 88 % zamestnanci v podnikoch a 12 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných päť rokov poklesol podiel fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl o 1 p. b. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 42 % sektorov s najvyšším podielom FO – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich.

Najviac pracujúcich je v divízii ekonomických činností 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, v ktorej pracuje až 60 % pracovníkov sektora.

Štruktúra pracujúcich v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava, metodická poznámka č. 25

V sektore v súčasnosti pracuje dvakrát toľko osôb ako pred 20 rokmi a sektor sa na celkovej zamestnanosti v SR podieľa 2 %-ami. Tento podiel od roku 2001 vzrástol o 1 p. b. Priemerný medziročný rast zamestnanosti v sektore je na úrovni 4 %. Ide o sektor s najdynamickejším rastom zamestnanosti v SR. Najvyšší medziročný nárast počtu pracujúcich za posledných 20 rokov zaznamenal sektor v roku 2011 (o 14 %). Do roku 2030 sa očakáva stabilný rast počtu pracovných síl. Najväčšími zamestnávateľmi v sektore sú Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. a Slovak Telekom, a.s., ktorí zamestnávajú 19 % zamestnancov sektora.

Počet pracujúcich osôb v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava, metodická poznámka č. 26

Úroveň počtu pracujúcich vo veľkej miere závisí aj od toho, ako sektor definujeme. Sektor môžeme definovať aj podľa typických sektorových zamestnaní. V takomto prípade je celkový počet pracujúcich v sektore na úrovni 72 tisíc osôb, čo je o 19 % viac ako pri odvetvovej agregácii a ich počet od roku 2015 vzrástol o 20 %. V tomto prípade tak zahŕňame aj špecialistov v oblasti IT a telekomunikácií pracujúcich v iných sektoroch a naopak nezahŕňame zamestnancov v IT a telekomunikačných spoločnostiach, ktorí sa venujú iným hospodárskym činnostiam (napr. účtovníctvo, marketing, obchod a i.).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.