Vplyv inovácií na ľudské zdroje

Predpokladané kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať vplyv na ľudské zdroje:

Predpokladaný vplyv týchto technologických a inovačných trendov na existujúce zamestnania v sektore znázorňuje nasledujúci graf.

Podiel IKT zamestnaní, ktoré budú ovplyvnené hlavnými inovačnými trendami (v %)

Zdroj: NP SRI

Popis inovácií a konkrétne NŠZ ovplyvnené inováciou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad charakteristík inovácií s vplyvom na aktuálne zamestnania v sektore

Zdroj: NP SRI

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.