SWOT: Silné stránky

  1. [SWOT.S1] Kvalifikovaná pracovná sila motivovaná príležitosťami rastu a platov v sektore
  2. [SWOT.S2] Dobrý potenciál pre rozvoj vzdelávania v IKT (formálneho aj celoživotného)

V súčasnosti existuje viacero iniciatív, ktoré smerujú ku skvalitňovaniu a obohacovaniu vzdelávania v oblasti IKT na všetkých stupňoch škôl (ZŠ, SŠ, VŠ), ako príklad možno uviesť akademické programy (napr. Cisco Networking Academy,[1] Microsoft Innovative Educator atď.), rôzne partnerské iniciatívy firiem a škôl (duálne vzdelávanie realizované spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions), či národné alebo dopytovo orientované projekty financované zo zdrojov EÚ (napr. IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie). Slovenskí žiaci/študenti majú výborné výsledky z IoT a robotiky v súťažiach stredoškolskej odbornej činnosti, študentskej vedeckej a odbornej činnosti a v medzinárodných súťažiach (napr. RoboCup junior,[2] Robocup, First Lego League[3]).

V oblasti ďalšieho vzdelávania v IKT pôsobí na Slovensku viacero vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich kvalitný vzdelávací obsah v IT, napr. GOPAS (s celoslovenskou pôsobnosťou), resp. inštitúcie s regionálnou pôsobnosťou (ELCT, alefnula atď.).

Na Slovensku je pokrytých mobilnými sieťami 4G 98,4 % osídlených oblastí. Miera využívania mobilného širokopásmového pripojenia dosahuje 67 %  obyvateľov.


[1] Cisco Networking Academy, https://netacad.sk/

[2] RoboCup Junior, http://www.robotika.sk/rcj/

[3] First Lego League, https://www.fll.sk

[4]  IT Asociácia Slovenska, https://www.itas.sk/

[5] Digitálna koalícia, https://digitalnakoalicia.sk/

[6] Klaster Z@ict, https://www.itkraj.sk/

[7] Košice IT Valley, https://www.kosiceitvalley.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.