SWOT: Riziká

  1. [SWOT.T1] Odliv talentov STEM zamerania:

Podmienené: PESTLE.S5, PESTLE.S7, PESTLE.T10, PESTLE.P2, PESTLE.P3, PESTLE.P4

Slovenské štatistiky potvrdzujú, že Slovensko čelí odlivu talentovaných slovenských odborníkov z odborov STEM, ktorí odchádzajú za štúdiom do zahraničia, po ktorého absolvovaní zostávajú v zahraničí, resp. po absolvovaní štúdia na Slovensku odchádzajú do zahraničia. Únik talentov vo všeobecnosti predstavuje veľkú hrozbu pre Slovensko a jeho budúcnosť.

Podmienené: PESTLE.E8, PESTLE.P4

Národné analýzy a štatistiky upozorňujú na to, že rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sa naďalej prehlbujú, čo predstavuje veľké ekonomické, politické a spoločenské riziko.

Podmienené: PESTLE.P1

Súčasný stav v krajine ukazuje riziká, ktoré vyplývajú z pretrvávajúcej neexistencie modernej politiky pracovnej mobility. Slovensko potrebuje vytvoriť flexibilné a atraktívne podmienky pre dva typy skupín: pre zamestnávanie občanov z krajín v rámci EÚ a pre zamestnávanie občanov z krajín mimo EÚ, tzv. tretích krajín. Takto sa môže postupnými krokmi vyriešiť súčasný nedostatok chýbajúcich odborníkov na slovenskom trhu práce, ako aj zvýšiť medzinárodná atraktivita Slovenska ako krajiny.

Podmienené: PESTLE.E9

Pandémia COVID-19 mení doktrínu digitálnej transformácie v Európe. Ak by sa nákaza opakovala a priniesla väčšiu ekonomickú neistotu, mohlo by to viesť k zastaveniu niektorých dlhodobých projektov digitalizácie v priemysle a poklesu dopytu po službách IKT sektora na Slovensku.

Podmienené: PESTLE.E9

Dostupnosť dostatočne výkonnej a kvalitnej komunikačnej infraštruktúry na používanie moderných služieb elektronických komunikácií v gigabitovej spoločnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska, podniky a verejné inštitúcie bez ohľadu na miesto ich aktuálneho bydliska alebo umiestnenia. Vzhľadom na lokality, ktoré nie sú komerčné zaujímavé a sú geograficky komplikované, nemusia byť poskytovatelia sietí schopný pokryť investičné a prevádzkové náklady na budovanie tejto ambicióznej infraštruktúry.

Podmienené: PESTLE.S2

Transparentnosť informácií o bezpečnosti a vplyve nových technológií na zdravie obyvateľstva. Akékoľvek riziká, ktoré nové technológie predstavujú pre zdravie a bezpečnosť občanov, sa musia náležite posúdiť. Občanom sa musí poskytnúť istota, že elektromagnetické pole antén nepredstavuje ohrozenie ich zdravia v každodennom životnom prostredí. Osvetová kampaň musí byť založená na digitálnej gramotnosti, vzdelávaní a transparentnosti a poskytnúť občanom jasné informácie z dôveryhodných zdrojov o vystavení verejnosti elektromagnetickým poliam pri zavádzaní technológie 5G, ktorá umožní občanom kriticky vyhodnotiť dostupné informácie

Podmienené: PESTLE.T1

Prenikanie digitálnych technológií a otváranie služieb inovačným elektronickým procesom zvyšuje kybernetickú zraniteľnosť verejných a súkromných sietí.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.