Ekonomika v sektore

Podniky v sektore ITaT mali v roku 2019 celkové tržby vo výške 6 766,4 mil. EUR, podnikateľské subjekty (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) mali v priemere 273,3 tisíc EUR tržieb. V porovnaní s ostatnými sektormi majú podniky v sektore priemerné tržby. Najvyššie tržby majú (v prepočte na podnik) podniky s 1 000 a viac zamestnancami, ktoré majú priemerné tržby na úrovni takmer 138,5 mil. EUR. Najvyššie priemerné tržby mali podniky v divízii 61 Telekomunikácie (v priemere 6, 1 mil. EUR na podnik).

Tržby sektora informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava

V sektore ITaT je o 76 % vyššia produktivita práce v porovnaní s inými sektormi v SR a patrí medzi sektory najvyššou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k poklesu produktivity práce o 9 %. Na tomto znížení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 61 % a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 66 %. V sektore má 8 % podnikov vysoko nadpriemernú produktivitu, tieto zamestnávajú 21 % zamestnancov sektora.

Sektor má v SR o 44 % nižšiu produktivitu práce ako je priemer EÚ a patríme medzi 41 % krajín EÚ s najnižšou produktivitou práce v tomto sektore. Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Luxembursko, Írsko a Švédsko kde je o 155 % až 473 % vyššia ako v SR.

Najvyššia produktivita práce je v divízii 61 Telekomunikácie, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 98,1 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. Naopak, najnižšia produktivita práce je v divízii 63 Informačné služby, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 41,4 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok.

Vývoj produktivity v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava

V roku 2019 podniky v sektore investovali do vedy a výskumu 70,1 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými sektormi patrí sektor ITaT medzi sektory s nadpriemernými investíciami do vedy a výskumu a tvorí 9,1 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Priemerné výdavky na vedu a výskum na podnik rastú v sektore rýchlejšie ako v priemere v SR.

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom ITaT a národnou úrovňou výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca pripadá 1 645 EUR výdavkov na vedu a výskum.

Výdavky na vedu a výskum v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava

Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Sektor investuje do inovácií v priemere 40,0 tisíc EUR na podnik, čo je trikrát viac ako je národný priemer. Celkovo sa sektor podieľa na celkových výdavkoch do inovácií v SR 9 %-ami.

Výdavky na inovácie v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.