SWOT: Slabé stránky

  1. [SWOT.W1] Zastaraný a málo flexibilný systém vzdelávania:

Ako upozorňujú slovenské IT spoločnosti a akademické inštitúcie, ako napr. TUKE, súčasný model štúdia na Slovensku je založený na tzv. systéme „push“, spočívajúci v hromadnej výchove. Jeho nedostatkom je veľká neurčitosť v uplatnení absolventov, keďže priorita je kladená na znalosti a menej úsilia je venovaného ich transformácií do riešení či rozvoja analytického myslenia. Vytvorila sa tiež veľká medzera medzi existujúcimi znalosťami a dosiahnutými výsledkami (tzv. knowledge-performance gap). Systém formálneho vzdelávania je nedostatočne flexibilný a neschopný reagovať na vývojové technologické a sociologické trendy. Zavádzanie nových predmetov, študijných odborov a smerov je zdĺhavé. Rovnako neefektívne funguje aj systém prípravy budúcich učiteľov. Pedagogické fakulty nevyužívajú možnosti moderných prístupov k vzdelávaniu, ani technologické možnosti pre vzdelávanie. Nevyhnutné je prepojiť prípravu učiteľov s praxou (najmä v informatických odboroch).

Správa spoločnosti McKinsey[1] uvádza, že podiel mužských vysokoškolských absolventov v oblasti STEM je alarmujúco nízky (6,7 %), pričom ešte alarmujúcejší je podiel ženských absolventiek týchto odborov (0,6 %). Slovensko má vo všeobecnosti veľký nedostatok odborníkov na digitálne technológie.

Diskusie s odbornou verejnosťou a štúdie národných stratégií ukazujú, že slovenské spoločnosti a verejnú správu dlhodobo trápi nedostatok IKT špecialistov a pracovnej sily s pokročilými digitálnymi zručnosťami a/alebo s nedostatkom skúseností s využívaním technológií a/alebo s nedostatočným odborným technickým vzdelaním.

Poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pokrytia pre tzv. biele miesta (t. j. obce s internetom s rýchlosťou nižšou ako 30 Mb/s) zostáva jedným z dlhodobých problémov Slovenska v oblasti pripojiteľnosti. Obava z nedostatočnej finančnej podpory štátu a nevyužitia fondov EÚ, aby sa pre všetkých zabezpečil rovnaký prístup k modernej infraštruktúre a digitálnym službám.


[1] McKinsey, The Rise of Digital Challangers: How digitization can become the next growth of engine for Central and Eastern Europe – Perspective on Slovakia, https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/The-rise-of-Digital-Challengers_Perspective-on-SK.pdf (1.12.2019)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.