PESTLE analýza – Politické faktory

ID, Téma, vstupKvantifikáciaVplyv
[PESTLE.P1]   Riadenie migrácie a prílevu cudzincov na pracovný trhV r. 2020 pôsobilo v SR cca 40 000 zamestnancov z tretích krajín (z celkovo 2,4 mil.).Dostupnosť pracovníkov z tretích krajín ovplyvní dynamiku rozvoja najmä výrobných odvetví.
[PESTLE.P2]   Národná stratégia pre podporu podnikania, inovácií a pod.Verejné výdavky do výskumu v SR dosahujú cca 0,9 % HDP, priemerne v EÚ je to 2,1 %.Ekosystém podpory vedy a výskumu v SR nepriamo bráni rozvoju zručností s vyššou pridanou hodnotou a naopak môže konzervovať fókus na rutinné IKT služby.
[PESTLE.P3]   Priorita školstva a vzdelávania v rámci HDPVerejné výdavky do školstva v SR dosahujú cca 4,5 % HDP, priemerne v EÚ je to 5 %, lídri (Fínsko, Švédsko) – 7-8%. Výdavky na terciárne školstvo v SR presahujú 1,4 % HDP, čo je nad priemerom EÚ (1,2 %).Neefektívna alokácia odborov štúdia a počtov študentov v nich nepriamo znižuje ochotu (a schopnosť) IKT firiem vstupovať do aktivít s vyššou pridanou hodnotou, najmä kvôli dobiehaniu základných digitálnych zručností až po príchode absolventa do pracovného pomeru.
[PESTLE.P4]   Dlhodobý charakter vládnych politíkOd r. 1989 pôsobilo v SR až 22 ministrov školstva, priemerná životnosť ministra je 15 mesiacov. Žiadna z posledných piatich navrhnutých reforiem školstva neprežila vládu, ktorá ju pripravila a navrhla.Krátkodobý fókus neumožňuje vytvorenie stratégie – či už pre školstvo, vedu, výskum alebo digitalizáciu. Pri absencii stratégie sú aktivity riešené z veľkej časti operatívne, dokonca ani nie takticky.
[PESTLE.P5]   Európsky fókus na vzdelávanieNapriek tomu, , že vzdelávanie je v kompetencii národných štátov, EK zriadila Európsky vzdelávací priestor[1] s celým portfóliom aktivít a rozpočtom.Význam Európskeho vzdelávacieho priestoru bude významne narastať, pretože na európskej úrovni rieši celoeurópske témy ako kľúčové kompetencie pre CŽV, [2] Digitálny vzdelávací akčný plán,[3] Iniciatíva Európskych univerzít,[4]  investície do kvality vzdelávania a tréningu,[5] mikrokredity.[6].

[1] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en

[2] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en

[3] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

[4] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en

[5] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/quality-investment-education-and-training_en

[6] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.