PESTLE analýza – Technologické faktory

ID, Téma, vstupKvantifikáciaVplyv
[PESTLE.T1]   Životný cyklus IKT riešení sa skracuje z mesiacov na dniÚspešné digitálne produkty sa musia etablovať na trhu do 3-6 mesiacov od získania nápadu. Priemerné časy vydania („release“) softvérových riešení sa dostávajú na úroveň pár hodín, max. dní.Rýchlosť prinášania IKT riešení na trh bude kľúčovým faktorom úspechu. Rýchlejší release cyklus si žiada zručnosti v oblastiach DevOps a agilného vývoja IKT riešení.
[PESTLE.T2]   Rýchlosť digitalizácie, robotizácie a automatizácie priamo v IKT, ale najmä ostatných sektoroch54 % obyvateľov má základné digitálne a IT zručnosti a 27 % viac ako základné, viď DESI 2021 za Slovensko[1] V SR je priemerná penetrácia digitalizácie vo výrobe a službách menej než 5 %. Podiel podnikov, ktoré poskytujú svojim zamestnancom odbornú prípravu v oblasti IKT, sa znížil na 16 % oproti predchádzajúcemu roku (18 %) podľa správy DESI 2021 za Slovensko. V oblasti digitalizácie podnikov je na 21 mieste z 27 krajín so zväčšujúcim rozdielom oproti priemeru. EÚ v Kompase pre digitálnu dekádu 2030 stanovuje nasledovné ciele: Minimálne 80 % všetkých dospelých by malo mať základné digitálne zručnosti. Tri zo štyroch spoločností by mali využívať služby cloud computingu, BigData a umelej inteligencie. Viac ako 90 % európskych MSP by malo dosiahnuť aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity, v porovnaní so 61 % v roku 2019. 10 000 klimaticky neutrálnych, vysoko bezpečných koncových uzlov – edge (ktoré umožnia spracovanie údajov na okraji siete), ktoré by mali byť nasadené v EÚ a distribuované takým spôsobom, aby zaručovali prístup k dátam s nízkou latenciou. Po r. 2030 bude viac než 80 % pracovníkov naprieč sektormi pravidelne využívať pri práci digitálne zručnosti. Postupujúca digitalizácia priemyslu vytvorí nové príležitosti pre IKT sektor, ale zároveň aj tlak na dostatok expertov a know-how. Digitalizácia a Priemysel 4.0 si vyžiada hlbšie prepojenie IKT a biznis zručností pri tvorbe inovatívnych riešení. Vznikne veľký tlak na existujúci vzdelávací systém, ktorému budú konkurovať vzdelávacie platformy giga spoločností. a platformy s otvorenými vzdelávacími zdrojmi.[2]
[PESTLE.T3]   Rozsah, kvalita a kapacita konektivityTakmer 90 % Slovenska je pokrytých rýchlym internetom (nad 20 Mbit/s). Poskytovatelia konektivity dokážu každoročne zvýšiť počet prípojných bodov na optiku až o 100 tisíc ročne. Slovensko je z hľadiska pripojiteľnosti na 19. mieste v indexe DESI 2021 za Slovensko. V rámci komunikačnej infraštruktúry, na základe DESI indexu 2021, je Slovensko na 98 % pokryté 4G sieťou a má pridelených 67 % spektra 5G. Celková miera využívania pevného širokopásmového pripojenia domácností je 78 %. Pripojenie s rýchlosťou minimálne 100 Mbit/s využíva 15 % domácností.[3] EÚ v Kompase pre digitálnu dekádu 2030 stanovuje cieľ gigabitového prepojenia pre všetky domácnosti v EÚ a všetky osídlené oblasti budú pokryté 5G.[4].Slovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny s nízkou mierou konektivity a dostupnosti širokopásmového pripojenia pre domácnosti, školy a firmy. Nedostatočná konektivita vo vidieckych oblastiach môže byť brzdou pre rozvoj a nasadenie technológií internetu vecí, cloud a edge computingu do širšej ekonomiky Slovenska. Kritickým faktorom pre ekonomiku bude vybudovanie 5G sietí a gigabajtového pripojenia VHCN. Tento problém by mal riešiť Národný plán širokopásmového pripojenia, ktorý schválila vláda v marci 2021[5].
[PESTLE.T4]   HPC  a kvantový počítačVytvorenie siete HPC v rámci EÚ a od roku 2025 prvého kvantového počítača[6]HPC a špecificky kvantový počítač umožní v oblasti vedy a techniky riešiť výpočtovo náročné úlohy, ktoré boli doteraz nemysliteľné. Napríklad ENVIRO model zeme alebo model človeka. Pre tieto účely bude potrebné pripraviť nové študijné programy, zamerané na prácu s HPC a kvantovými počítačmi.
[PESTLE.T5]   KolaboráciaAgilné BizDevOps tímy budú formovať kros funkcionálne jednotky („tímy tímov“) spolu riadené podnikateľskými a IT lídrami[7].Rekvalifikácia veľkých profesijných skupín v metódach agilnej práce produktového životného cyklu SCRUM. Potreba inovácie biznis  technologických a IKT odborov na nové kompetencie.
[PESTLE.T6]   Fókus z hardvéru na softvérové riešenia v IKT Cloudy a kontajnery v škále so zabezpečením v sekundách[8].Dedikované IKT zariadenia sú postupne nahrádzané softvérovo definovanými riešeniami s vyššou mierou personalizácie a flexibility. Softvérové riešenia umožnia konkurovať aj krajinám s nižšou ekonomickou silou a bez hardvérovej výrobnej kapacity (vrátane Estónska, Fínska, ale aj Slovenska). Potreba inovácie IKT študijných odborov.
[PESTLE.T7]   Aplikácie a službyOdchod od silne integrovaných monolitických IT systémov spravovaných IT oddeleniami. Granulárne aplikácie a služby vlastnené „tímami tímov“, podporované štíhlejším jadrom.[9]Potreba rekvalifikácie IKT profesií ako aj ich demokratizácie cestou Low code/no code platforiem,  zavedenie vzdelávania aj do študijných odborov, ktoré boli mimo IT  (napr. ekonomické, technologicko-procesné, manažérske). Softverizácia organizácií.
[PESTLE.T8]   Proces dodávaniaOdchod od manuálnych 3-4 vydaní za rok. Plne automatizované dodávanie softvéru (CI/CD alebo DevSecOps) s tisíckami vydaní za rok.[10]Naučenie  systémových administrátorov novým kompetenciám. Inovácia IKT študijných odborov.
[PESTLE.T9]   Zdroje a ľudiaVäčšia a viac skúsená IKT pracovaná sila dopĺňaná strategickými partnermi a dodávateľmi.[11]Poklesne outsourcing IKT. Narastie výrazne dopyt po absolventoch  IKT mimo IKT sektor.
[PESTLE.T10]   Podpora výskumu a vývoja, inováciíMedzi lídrami IKT trhu sa nachádza minimum firiem z EÚ, takmer žiadna zo SR. Lídrami v digitalizácii sú firmy z USA, Číny, Kórey a pod. Podľa UNESCO investuje Slovensko do výskumu a vývoja  0,9 % svojho HDP.[12]Krajiny, ktoré sú lídrami v IKT a digitalizácii, dokážu investovať 3 až 4-násobok relatívneho podielu HDP do výskumu a inovácií. Bez zvýšenia výdajov na podporu vedy a výskumu aspoň na úroveň priemeru EÚ a vytvorenia efektívneho organizačného a legislatívneho rámca krajina sa bude prepadať v konkurencieschopnosti. Zvýšenie digitalizácie o 5 bodov za rok v indexe DESI dáva rast HDP o 0,82 %  a zvýšenie produktivity 3,3 % [13]. Ďalší vývoj IKT sektora bude ovplyvnený schopnosťou hráčov rýchlo a kontinuálne inovovať produkty, služby a podnikateľské modely.
[PESTLE.T11]   Obohatená práca a interakcie človek – strojŠtvrtina dospelej populácie v SR nemá skúsenosť s prácou s počítačom. Cca 10 % škôl na Slovensku je technicky pripravených na prípravu absolventov s pokročilými digitálnymi znalosťami a zručnosťami.Technologicky moderné školy dokážu priamo ovplyvniť konkurencieschopnosť absolventov a pracovníkov. Existujúca štruktúra škôl bez digitálnej transformácie  vzdelávania so širokým využívaním virtuálnych vzdelávacích prostredí, personalizovaného vzdelávania, hybridnej organizácie vzdelávania nedokáže pripraviť vzdelávaných na výzvy 21. storočia.
[PESTLE.T12]   Pandemické opatrenia ovplyvňujúce adopciu IKT> 80% žiakov na Slovensku sa dokázalo učiť počas reštrikcií z domu, na diaľku, cez IKT. 90% študentov VŠ dokáže pracovať celý semester na diaľku, vrátane záverečných skúšok.Reštrikcie zavedené ako reakcia na pandémiu urýchlili adopciu IKT v ZŠ, SŠ aj VŠ. Lockdown počas pandémie urýchlil nasadzovanie IKT a digitálnych riešení do firiem.

[1] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

[2] https://www.oecd.org/education/back-to-the-future-s-of-education-178ef527-en.htm

[3] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

[4] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass

[5] https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25814/1

[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1593

[7] Štúdia McKinsey Five IT shifts to achieve enterprise agility: (online) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-core-it-shifts-of-scaled-agile-organizations

[8] Štúdia McKinsey Five IT shifts to achieve enterprise agility: (online) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-core-it-shifts-of-scaled-agile-organizations

[9]  Štúdia McKinsey Five IT shifts to achieve enterprise agility: (online) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-core-it-shifts-of-scaled-agile-organizations

[10]  Štúdia McKinsey Five IT shifts to achieve enterprise agility: (online) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-core-it-shifts-of-scaled-agile-organizations

[11]  Štúdia McKinsey Five IT shifts to achieve enterprise agility: (online) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-core-it-shifts-of-scaled-agile-organizations

[12] http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/

[13] https://www.vodafone.com/sites/default/files/2021-02/digitalisation-an-opportunity-for-europe.pdf

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.