Demografia sektora

Z hľadiska veku zamestnancov ide o najmladší sektor v SR. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o štyri roky nižší ako je priemer SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 13 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je vyšší, na úrovni 41 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava, metodická poznámka č. 31

V sektore je nadpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 63 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov vzrástol o 11 p. b. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 2 Špecialisti a 3 Technici a odborní pracovníci, ktoré spolu majú 72 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti, kde bol zaznamenaný nárast o 105 %. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 3 Technici a odborní pracovníci, kde za posledných 10 rokov poklesol počet zamestnancov o 4 %.

Ak sektor definujeme podľa špecifických zamestnaní, podiel pracovných miest s vysokou kvalifikáciou dosahuje 77 %. Dominujúcimi hlavnými triedami zamestnaní sú 2 Špecialisti a 3 Technici a odborní pracovníci s 71 % a 20 % podielom na zamestnanosti sektora.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.