Predpokladaný VZNIK pracovných miest v súvislosti s inováciami

Vznik pracovných miest predpokladaný v horizonte:

Architekt pre periférne (edge) výpočty

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Zapája sa do dizajnu, programovania, implementovania a údržby Edge ekosystémov. V IoT systémoch a vysoko komplexných inteligentných kyber-fyzických infraštruktúrach tiež poskytuje možnosti na periférne výpočty pre optimalizáciu dátovej analýzy a filtrovania, minimalizovanie odoziev v pracovnom procese. Ďalej môže vykonávať činnosti ako zaručenie dátovej dôvernosti, redukovanie požiadaviek na dátovú kapacitu cloudu.

Dizajnér distribuovaných registrov

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Zaoberá sa konštrukciou distribuovaných výpočtových matíc a vykonáva ich operačnú koordináciu.

Špecialista pre DLT a Blockchain

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Vysoko špecializovaný odborník na blockchain, ktorý integruje technológiu blockchain do obchodných procesov. Organizuje internú a externú interakciu v rámci blockchainovej siete, predpovedá hashrate a zložitosť výpočtov, sleduje energetické potreby a koordinuje úlohy pre sieť.

Konzultant v oblasti etiky IT

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Zaoberá sa etickými otázkami vývoja IT. Porovnáva nové technológie so všeobecne prijatými normami v oblasti etiky, morálky, svetonázorových charakteristík rôznych kategórií ľudí, informuje používateľov o určitých softvérových a hardvérových vlastnostiach, ktoré používajú, čo môže narušiť ich pocity a hodnoty.

Osobný tréner digitálnych zručností

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Osobný tréner pre IT, ktorý na rozdiel od lektora trénujúceho veľa začiatočníkov, pracuje s individuálnymi klientmi. Na základe svojej expertízy a trendov vytvorí osobný zoznam zručností, ktoré bude potom klienta trénovať.

Konzultant kyborgizácie

Predpokladaný vznik: v dlhodobom horizonte

Individuálny konzultant, ktorý vytvára osobný intelektuálny, fyzický a psychoemotívny portrét klienta, na základe ktorého pre neho vyberá konfigurácie kyborga a pomáha mu pripraviť sa na postup kyborgizácie.

Špecialista kyborgizácie

Predpokladaný vznik: v dlhodobom horizonte

Realizuje kyborgizáciu osoby na základe údajov konzultanta kyborgizácie: napríklad implantácia bionických končatín alebo exoskeletónov, ako aj ich integrácia s neuropočítačovými rozhraniami. Kyborgizácia určí parametre špecifikácií, úlohy a vytvorí proces kyborgizácie – implantácie elektromechanických komponentov.

Dizajnér inteligentných kyber-fyzických infraštruktúr

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Navrhuje modely, vyvíja softvér a buduje super komplexné kyber-fyzické prostredia (inteligentné mestá, inteligentné diaľnice, inteligentné okresy, inteligentné priemyselné zóny atď.), ktoré využívajú všetky pokročilé technológie. Kombinuje a integruje rôznorodé inteligentné prostredia do jednej matice. Napríklad pre veľké mestá (pre organizáciu dopravy, bezpečnosti, riadenia bytových a verejných služieb atď.) vytvoria títo špecialisti, na základe integrácie jednotlivých „inteligentných“ domov, ciest, podnikov, komplexnú kyber-fyzickú infraštruktúru, ktorá bude zahŕňať snímače IoT, edge výpočty, UI, distribuované registre atď.

Technik inteligentnej kyber-fyzickej infraštruktúry

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Zaoberá sa súčasným riadením inteligentného systému, monitorovaním jeho prevádzky, nastavovaním a opravovaním úloh.

Vývojár pre agregované digitálne dvojičky (ADD)

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Vyvíja virtuálne modely produktov, firiem a dokonca aj miest s cieľom uľahčiť a zefektívniť ich správu. Konštruktér vytvorí plnohodnotnú, rozsiahlu, kompilovanú a dynamickú digitálnu kópiu objektu, s ktorou je možné ľubovoľne manipulovať, čo umožní robiť presné rozhodnutia pri plánovaní, dizajne a vývoji. Napríklad v mestskom plánovaní uľahčia digitálne dvojičky miest proces plánovania rozvoja a virtuálna kópia podniku umožní simulovať a optimalizovať umiestnenie pracovísk a vybavenia. V samotnom sektore IT umožnia digitálne dvojičky zložitých systémov, ako sú univerzálna UI, kvantové siete alebo inteligentné kyber-fyzikcké infraštruktúry vizualizovať, optimalizovať a zjednodušiť procesy návrhu, vývoja, testovania a nastavenia atď.

Operátor agregovaných digitálnych dvojičiek (ADD)

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Zaoberá sa súčasným riadením ADD, monitorovaním a prevádzkovým modelovaním.

Vývojár neuropočítačových rozhraní medzi človekom a umelou inteligenciou

Predpokladaný vznik: v dlhodobom horizonte

Úzko špecializovaný odborník, ktorý navrhuje a vyvíja neuro-počítačové rozhrania na organizovanie efektívnej interakcie medzi ľuďmi a UI.

Dizajnér umelej neurónovej siete

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Navrhuje modely a rozvíja architektúru umelých neurónových sietí pre konkrétne oblasti.

Špecialista umelej neurónovej siete

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Vyvíja špecifické „balíčky“ pre umelé neurónové siete, poskytuje ich inštaláciu a konfiguráciu.

Vývojár univerzálnej umelej inteligencie

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Vyvíja algoritmy a pravidlá pre analýzu, rozhodovanie, prácu, učenie a samoučenie, komunikáciu, interakciu a vývoj univerzálnej UI.

Technik systémov umelej inteligencie

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Zaoberá sa prevádzkovým riadením umelej inteligencie v podnikoch, monitorovaním, koordináciou a konfiguráciou jej práce v konkrétnych úlohách a elimináciou lokálnych chýb.

Špecialista kybernetickej ochrany algoritmov umelej inteligencie

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Vysoko kvalifikovaný špecialista, ktorý vyvíja a udržiava algoritmy a systémy na ochranu umelej inteligencie pred vonkajšími vplyvmi – kybernetickými hrozbami zameranými na hacking, klamanie alebo zavádzanie umelej inteligencie s cieľom ovplyvniť jej rozhodovací proces. Špecialista pomáha umelej inteligencii určiť smer, metódu a obsah kybernetických útokov, správne ich interpretovať a abstrahovať.

Etický konzultant pre univerzálnu UI

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Spolupracuje s vývojárom a angažuje sa v oblasti strojového učenia, koordinuje UI v súlade so stanovenými etickými normami, buduje väzby medzi logickými základmi rozhodnutí o UI a univerzálnymi morálnymi a hodnotovými smernicami, aby sa zohľadnili všetky faktory pri riešení úloh vrátane etických dilem.

Vývojár konštruktér dizajnér VR/AR

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Vyvíja a zdokonaľuje technológie na transformáciu reality, konštruuje základné priestorové šablóny, ktoré potom používajú editori a dizajnéri na konkrétne úlohy.

Editor, dizajnér VR / AR

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Realizuje prevádzkové úpravy, rozvíja dizajn virtuálnych lokácií pre organizácie na základe základných šablón priestoru.

Technik VR/AR

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Poskytuje funkčnú koordináciu lokácií, prispôsobenie aktuálnym úlohám a požiadavkám používateľov. Eliminuje chyby, vytvára technické úlohy pre editorov a dizajnérov na základe údajov od sprievodcu realitou a poskytuje inštaláciu inovácií.

Sprievodca zmiešanou realitou

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Poskytuje používateľom poradenstvo v oblasti techník využívania priestoru v zmiešanej realite, pohybu po lokáciách a oboznámenia sa s ich pravidlami a požiadavkami. Sumarizuje a organizuje požiadavky a potreby používateľov a organizácií na ich prenos operátorovi.

Vývojár digitálnych avatarov

Predpokladaný vznik: v dlhodobom horizonte

Vytvára softvér a vizuálne modely osobných digitálnych avatarov osoby, ktoré preberajú časť profesionálnych a domácich funkcií. Avatar bude napríklad schopný vykonávať všetky počítačové manipulácie s osobou, zatiaľ čo on sám sa bude venovať tvorivým úlohám. Digitálny avatar je plnohodnotným zástupcom každej osoby v digitálnej realite. Technológia avatarov bude spočiatku založená na vnorení a neurotechnológiách a v budúcnosti sa stane plnohodnotným druhým „ja“ každej osoby v digitálnom priestore.

Špecialista periférneho výpočtového systému

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Vykonáva aktuálne prevádzkové riadenie periférneho výpočtového systému, nastavuje úlohy, konfiguruje a rieši problémy s periférnymi zariadeniami.

IoT špecialista

Predpokladaný vznik: v krátkodobom horizonte

Multifunkčný špecialista zaoberajúci sa návrhom architektúry internetu vecí, vývojom softvéru pre IoT, návrhom a nastavením sietí interakcie medzi senzormi a zariadeniami.

Technik pre monitorovanie multi-zážitkov

Predpokladaný vznik: v dlhodobom horizonte

Zdokonaľovanie a rozširovanie prostriedkov interakcie človek – stroj, zmena vnímania procesu vývoja IT a prehĺbenie užívateľského zážitku sa vyvíja do takzvaného multi-zážitku. V budúcnosti bude skúsenosť ľudskej interakcie s digitálnou realitou multimodálna a multizmyslová. Pohlcujúce technológie, rozhrania mozog – počítač a hybridizácia inteligencie budú kľúčovými oblasťami a nástrojmi pre spoluprácu človek – stroj. To znamená, že budú potrební špecialisti, ktorí budú neustále pozorovať, sledovať a hodnotiť hromadné reakcie na určité produkty a vývoj, aby bolo možné určiť smer ich ďalšieho vývoja.

Technik kvantových výpočtových systémov

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Vykonáva súčasné operatívne riadenie kvantových výpočtových systémov – výpočtových zariadení a sietí v podnikoch, zaoberá sa ich údržbou, eliminuje menšie problémy v lokálnom meradle, v prípade závažných porúch alokuje dodávateľa kvantového vybavenia a spolu s technológmi pre kvantové výpočtové systémy odstraňuje identifikované chyby systému.

Analytik pre kvantové počítače

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Analyzuje možnosti optimalizovania a zvyšovania efektivity biznis procesov využitím kvantových počítačov, pripravuje program pre transformáciu a reorganizáciu systémov kvantových počítačov v podnikoch.

Špecialista pre bezpečnosť kvantových systémov

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Študuje možnosti zbierania a ochrany údajov v kvantových sieťach, algoritmizácie a automatizácie kvantového šifrovania.

Technik kvantových výpočtov

Predpokladaný vznik: v strednodobom horizonte

Vyvíja a implementuje počítačové systémy a siete založené na zákonoch kvantovej mechaniky a kvantových výpočtov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.