Synergické zosilnenia: Prioritné faktory okolitého prostredia

Na dôvažok k identifikácii jednotlivých faktorov v rámci separátnych kategórií PESTLE analýzy, je možné definovať tie faktory, ktoré budú s veľkou pravdepodobnosťou mať na IKT sektor a jeho ľudské zdroje v SR signifikantne vyšší vplyv v porovnaní s ostatnými sektormi.

V tabuľke nižšie sú uvedené klastre faktorov externého prostredia, ktoré IKT sektor a jeho ľudské zdroje môžu ovplyvniť disproporčne viac než ostatné identifikované situácie a pozorovania. Na dôvažok k výberu vplyvných faktorov v tabuľke sú uvedené aj priority jednotlivých klastrov tak, ako sú aktuálne vnímané v IKT komunite a medzi expertmi, ktorí sú reprezentovaní Sektorovou radou pre ITaT.

Prioritizácia klastrov faktorov externého prostredia analýzy PESTLE

VplyvPESTLE klaster (primárny)Relatívna priorita
Absolventi IKT odborov budú žiadaní mimo IKT sektor z dôvodu nastupujúcej digitalizácie, automatizácie a nasadzovaniu postupov Priemyslu 4.0: Po r. 2030 bude viac než 80 % pracovníkov naprieč sektormi pravidelne využívať pri práci digitálne zručnosti.Postupujúca digitalizácia priemyslu vytvorí nové príležitosti pre IKT sektor, ale zároveň aj tlak na dostatok expertov a know-how.Digitalizácia a Priemysel 4.0 si vyžiada hlbšie prepojenie IKT a biznis zručností pri tvorbe inovatívnych riešení.PESTLE.S6
PESTLE.T2
1
Potreba pracovníkov pre IKT sektor v SR môže až štvor-násobne presahovať ponuku absolventov škôl v SR. Pracovníci v rolách ohrozených digitalizáciou budú nutne potrebovať intenzívne doškoľovanie (aj v IKT).PESTLE.S6
PESTLE.S7
PESTLE.S8
PESTLE.E1
2
SR v podpore podnikateľského prostredia a jeho kvality stagnuje a dostáva sa za iné okolité ekonomiky – čím sa znižuje atraktívnosť ako aj konkurencieschopnosť jej sektorov (vrátane IKT). Vysoké zadlženie môže ohroziť žiadúce investície štátu do výskumu, inovácií a celkovej diverzifikácie ekonomiky.Ekosystém podpory vedy a výskumu v SR nepriamo bráni rozvoju zručností s vyššou pridanou hodnotou a naopak môže konzervovať fókus na rutinné IKT služby.PESTLE.E5
PESTLE.E9
PESTLE.P2
PESTLE.P4
3
Krátkodobý fókus neumožňuje vytvorenie stratégie – či už pre školstvo, vedu, výskum, alebo digitalizáciu. Pri absencii stratégie sú aktivity riešené z veľkej časti operatívne, dokonca ani nie takticky. Neefektívna alokácia odborov štúdia a počtov študentov v nich nepriamo znižuje ochotu (a schopnosť) IKT firiem vstupovať do aktivít s vyššou pridanou hodnotou, najmä z dôvodu dobiehania základných digitálnych zručností až po príchode absolventa do pracovného pomeru.PESTLE.S5
PESTLE.P3
4
S postupujúcou digitalizáciou a rozvojom Priemyslu 4.0 by mal podiel IKT sektora na HDP stúpať a zároveň by malo dôjsť k hlbšiemu prepojeniu IKT služieb s priemyslom. Dedikované IKT zariadenia sú postupne nahrádzané softvérovo definovanými riešeniami s vyššou mierou personalizácie a flexibility.Softvérové riešenia umožnia konkurovať aj krajinám s nižšou ekonomickou silou a bez hardvérovej výrobnej kapacity (vrátane Estónska, Fínska, ale aj Slovenska).PESTLE.T6
PESTLE.T8
PESTLE.E5
5
Využívanie virtualizácie v IKT riešeniach dáva IKT sektoru rozsiahly know-how smerom k pomoci iným sektorom v znižovaní spotreby energií (aj) skrz tzv. green IT. Záujem spotrebiteľov a iných sektorov o zelené riešenia je pre IKT sektor príležitosťou najmä v oblasti zručností analyzovať rôzne typy dát, softvérovo oživovať rôzne typy IoT zariadení, ako aj vyhodnotiť pokrok v dosahovaní ambícií zákazníkov a vplyv na ich život a životný štýl.PESTLE.T6
PESTLE.N4
6
Nedostatok systémovej podpory CŽV pre IKT sektor bude jednou z hlavných príčin stagnácie širšej digitalizácie. CŽV bude po r. 2030 kľúčový faktor na udržanie znalostí a konkurencieschopnosti. Technologicky moderné školy dokážu priamo ovplyvniť konkurencieschopnosť absolventov a pracovníkov.PESTLE.S1
PESTLE.T2
PESTLE.E5
7
Nedostatočný záujem o riadenie kvality autorských prác a práv vedie k znižovaniu atraktivity krajiny pre expertov na činnosti s vyššou pridanou hodnotou (vrátane výskumu, vývoja či inovácií a patentov).PESTLE.L48
Neprehľadné sociálno-daňové prostredie znižuje atraktivitu krajiny a IKT sektora v nej nielen pre cudzincov, ale aj pre domáce talenty. Nestabilita sociálneho systému môže nepriamo podporiť ďalší odliv know-how a mozgov aj z (dnes) lukratívnych IKT a BSC sektorov.PESTLE.S2
PESTLE.E2
PESTLE.E7
PESTLE.E8
PESTLE.L3
9
Nízke úrokové miery by mali katalyzovať prístup k úverom a investíciám pre podniky uvažujúce o svojej digitalizácii. Dopyt po úveroch za účelom digitalizácie by mal pozitívne ovplyvniť rast, rozsah a škálu IKT sektora v SR.Zvýšenie nezamestnanosti počas a po pandémii môže viesť k potrebe znižovať výdavky do školstva a jeho digitalizácie.PESTLE.T2
PESTLE.E4
10
Dostupnosť vysokorýchlostného pripojenia (VHCN). Potrebné vytvoriť podmienky na zrýchlenie a zefektívnenie výstavby komunikačnej infraštruktúry s dôrazom na rozvoj optických sietí,  ktoré budú poskytovať širokú škálu služieb nevyhnutných na fungovanie moderného digitálneho hospodárstva a spoločnosti.Nedostatočná konektivita (najmä vo vidieckych oblastiach) sa stáva brzdou pre rozvoj a nasadenie nielen technológií internetu vecí, cloud a edge computingu ale aj zabezpečenia dištančného vzdelávania (e-learning).PESTLE.T311

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.