Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie

Školy sa adaptujú na digitalizáciu vo vzdelávaní zmenou vyučovacích metód a foriem – dištančným a hybridným vzdelávaním. Prechod na dištančné vzdelávanie si vynútil prehodnocovanie vzdelávacieho obsahu – posilňujú sa kľúčové spôsobilosti, redukuje sa nepotrebný obsah.

Štátne vzdelávacie programy nedostatočne reagujú na inovácie a na prechod na dištančné vzdelávanie. Narastá disproporcia medzi formálnym rámcom stanoveným štátnym vzdelávacím programom a reálnym vzdelávacím procesom na školách.

Nedostatok učiteľov informatiky spôsobuje, že školy vynechávajú vyučovanie tohto predmetu. Napriek tomu nepovažujú zriaďovatelia nedostatok učiteľov informatiky za vážny problém – hlavne ZŠ a gymnáziá majú stanovený malý počet hodín informatiky, čo nepostačuje na plný úväzok kvalifikovaného učiteľa, preto sú pokryté iným (nekvalifikovaným) učiteľom.

Mnohé školy informatiku v pandémii škrtli alebo zredukovali. 31 % učiteľov informatiky v prieskume[1] priznalo, že na ich škole počas dištančnej výučby v čase pandémie neprebiehali hodiny informatiky. Zároveň skoro dve tretiny učiteľov informatiky si myslia, že online vyučovanie nenaučí deti digitálnym kompetenciám. Učitelia, ktorí informatiku počas druhej vlny pandémie nevyučovali, zaradili medzi hlavné dôvody redukciu počtu hodín, keďže informatika nie je kľúčovým predmetom (68 %). Problém s vyučovaním informatiky na ZŠ a SŠ sa bude zväčšovať. Predmetová komisia ŠPÚ pre informatiku nevidí dôvod na zmenu štátneho vzdelávacieho programu. Postupne sa redukuje vzdelávanie digitálnej gramotnosti, je nahradzované detským programovaním. Štandard DigComp sa nejaví ako dôležitý pre formálny systém vzdelávania a v tomto smere sú potrebné aktivity ŠPÚ/ŠIOV


[1] https://zive.aktuality.sk/clanok/q54pk0r/mnohe-skoly-informatiku-v-pandemii-skrtli-alebo-zredukovali-prieskum-odhalil-stav-aj-dovody/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.