Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analýza sektora

Logická následnosť kapitol reflektuje proces analýzy pre účel budovania stratégie. Začína od zberu kvantifikovateľných dát a faktov, s pomocou ktorých pokračuje vykonaním PESTLE a SWOT analýz a končí identifikáciou kritických činiteľov sektora. Nasledujú kapitoly a popis ich prínosu.

Samotné plánovanie stratégie pracuje s identifikovanými silnými stránkami a  ich efektívnou aplikáciou v kontexte uchopenia sa príležitostí a mitigácie rizík. Na druhej strane je nevyhnutné zohľadniť slabé stránky sektora a to buď aktivitami na ich korekciu alebo ich zohľadnením.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.