PESTLE analýza – Legislatívne faktory

Téma, vstupKvantifikáciaVplyv
[PESTLE.L1]   Legislatívny „goldplating“ nad rámec EÚ noriem a štandardov V SR dochádza opakovane k odchýleniu od požiadaviek regulácie EÚ v prísnejšej, širšej či komplikovanejšej verzii.
[PESTLE.L2]   Zmeny minimálnej mzdy (a na ňu naviazaných príplatkov)Od r. 2016 narástla minimálna mzda v SR o 50 %. Minimálna mzda rastie cca dvakrát rýchlejšie než priemerná mzda. Na minimálnu mzdu sú nadviazané rôzne príplatky, kompenzácie.Aj keď samotná minimálna mzda sa IKT sektora priamo netýka, vplyvy skrz príplatky a tarify netransparentne zvyšujú náklady IKT firiem a zvyšujú režijné náklady na biznis.
[PESTLE.L3]   Stabilita a udržateľnosť dôchodkového systémuOdhadom bude v r. 2030 v SR 1,2 mil. dôchodcov a priemerne 0,6 dôchodcu na pracujúceho.Neprehľadné sociálno-daňové prostredie znižuje atraktivitu krajiny a IKT sektora nielen pre cudzincov ale aj pre domáce talenty. Nestabilita sociálneho systému môže nepriamo podporiť ďalší odliv know-how a mozgov aj z (dnes) lukratívnych IKT a BSC sektorov.
[PESTLE.L4]   Autorské práva a využívanie otvorených zdrojovNie je tu jasný prehľad o tom, ako sa na Slovensku opätovne využívajú otvorené dáta a aký majú politický, sociálny, ekonomický a environmentálny vplyv.[1] Od roku 2015 sa Slovensko prepadlo v  hodnotení úrovne vyspelosti otvorených dát z 15. na 28. miesto (z 36) v rámci open data maturity index. [2]Nedostatočný záujem o riadenie kvality autorských prác a práv vedie k znižovaniu atraktivity krajiny pre expertov na činnosti s vyššou pridanou hodnotou (vrátane výskumu, vývoja či inovácií a patentov).

[1] https://data.europa.eu/sk/impact-studies/overview

[2] https://data.europa.eu/en/dashboard/2020, bližšie viď. aj: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyzva-povedzte-nam-ake-udaje-by-mal-stat-zverejnovat-vo-formate-otvorenych-dat; https://www.alvaria.sk/datasety-ktore-dnes-zverejnuju-slovenske-samospravy/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.