Mzdové podmienky v sektore

Mzdy v sektore sú najvyššie zo všetkých sektorov. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 77 % vyššia ako priemer v SR a mediánová mzda o 71 % vyššia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi sektory s najvyššími mzdami v SR.

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 37 %, čo predstavuje 4 %-ný priemerný medziročný rast. Rast miezd v sektore tak vykazuje nižšiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach v sektore sú mzdy o 14 % vyššie ako v tuzemských.

Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (2 272 EUR). Naopak, najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 63 Informačné služby (2 043 EUR).

Približne 72 %-ám zamestnancov v sektore povaha práce umožňuje pracovať z domu. Ide o pomerne vysoký podiel v porovnaní s celonárodným podielom.

Možnosť práce z domu zamestnancov sektora informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 14,1 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 23 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému 4­tému pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať ekonomická expanzia, ktorá bude tvoriť v priemere 75 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore ITaT tak vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie v priemere 2,1 tisíc pracovných príležitostí ročne.

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 23,7 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 61 Telekomunikácie, 60,1 % v divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 16,1 % v divízii 63 Informačné služby.

Dodatočná potreba pracovných síl v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Zdroj: Trexima Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.