SWOT: Príležitosti

  1. [SWOT.O1] Komplexná systémová zmena a digitalizácia vzdelávania, akcelerovaná pandémiou COVID-19:

Podmienené: PESTLE.S11, PESTLE.T12

Slovenské a európske štatistiky, analýzy a diskusie s odbornou verejnosťou potvrdzujú, že Slovensko urýchlene potrebuje komplexnú systémovú zmenu vzdelávania, ktorá zabezpečí, aby základné, stredné a vysoké školy ponúkali kvalitatívne a kvantitatívne viac predmetov a odborov, v rámci ktorých si žiaci a študenti osvoja pokročilé digitálne a technologické zručnosti a získajú kvalitné vzdelanie. Rovnako musí byť systém vzdelávania upravený tak, aby rešpektoval požiadavky trhu práce v digitálnej dobe. Pandémia COVID-19 zrýchlila tento vývoj a ukázala reálne príležitosti, silné a slabé stránky.

Podmienené: PESTLE.S10, PESTLE.P4

Zamestnanci aj zamestnávatelia si začínajú uvedomovať, že musia neustále pracovať na svojich zručnostiach, aby dokázali uspieť v svetovej konkurencii a aby sa vedeli prispôsobiť zmenám na pracovnom trhu. Príklady najlepšej praxe zo zahraničia a digitálne stratégie iných krajín ukazujú, že jednou z najefektívnejších príležitostí, ako zlepšiť digitálne zručnosti a kompetencie obyvateľov, je podporiť poskytovanie školení, tréningov, kurzov, celoživotného a formálneho vzdelávania, rekvalifikácií a iných foriem vzdelávacej podpory a odbornej prípravy pre rozvoj a modernizáciu digitálnych zručností zo strany slovenských spoločností, ako aj štátu (napr. rekvalifikácie pre nezamestnaných).

Podmienené: PESTLE.T2, PESTLE.E3

Z výsledkov Slovenska v medzinárodných indexoch (DESI, OECD) vyplýva, že krajina pre úspešnú digitálnu transformáciu nevyhnutne potrebuje talentovaných odborníkov na rôzne oblasti. Slovensko by preto malo pracovať na budovaní svojej atraktivity z troch hľadísk: po prvé, aby bola krajina dostatočne atraktívna na to, aby Slováci neodchádzali za štúdiom a prácou do zahraničia; po druhé, aby inšpirovala Slovákov v zahraničí k návratu domov; a po tretie, aby krajina podporovala získavanie talentov z iných krajín, a to modernou politikou pracovnej mobility a vytváraním zaujímavých a atraktívnych podmienok na život.

Podmienené: PESTLE.T2

Politická podpora a zameranie sa na prípravu strategických materiálov. Zároveň, v súvislosti s pandémiou COVID-19, dochádza k optimalizácii nákladov na zahraničných trhoch a vytvára sa príležitosť pre slovenské IKT spoločnosti na prebratie zákaziek a stabilizáciu ľudských zdrojov najmä v oblasti podpôr a administrácie systémov.

Podmienené: PESTLE.E3, PESTLE.S11

Pandémia COVID-19, spôsoby fungovania zdravotných systémov a opatrenia v jednotlivých krajinách sveta ako reakcia na toto ochorenie spôsobili zvýšenú mieru návratu Slovákov naspäť do vlasti, a to vrátane kvalifikovanej pracovnej sily. Existuje možnosť, že časť z nich by na Slovensku ostala a nevrátila sa do krajín, kde pôsobila pred vypuknutím pandémie.

Podmienené: PESTLE.E6, PESTLE.P5

Jednou zo strategických priorít EÚ na najbližšie obdobie je podpora rozvoja digitálnych zručností obyvateľov a zamestnancov a rozvoj digitálnej ekonomiky pre dosiahnutie trvalo udržateľného rastu. Programy ako Digitálna Európa budú disponovať dostatočnými finančnými alokáciami, aby dokázali financovať tieto priority.

Podmienené: PESTLE.T3, PESTLE.E6

Na základe analýz telekomunikačného trhu sa vybudovanie gigabitovej optickej infraštruktúry a výstavba 5G mobilných sietí ukazuje ako dôležitý predpoklad pre rozvoj národného hospodárstva, nakoľko odvetvie telekomunikácií v súčasnosti poháňa celé digitálne hospodárstvo a spoločnosť. Rozvoj mobilných sietí na Slovensku v nasledujúcich rokoch je podmienený postupným nasadzovaním nových technológií 5. generácie so súčasným budovaním optických sietí, ktoré majú potenciál na uspokojenie komunikačných nárokov gigabitovej spoločnosti  pre potreby zabezpečenia mobility používateľov, ako aj pre rozvoj nových a inovatívnych služieb a aplikácií v oblasti prepojených vozidiel, internetu vecí a pod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.