Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zmeny spôsobené pandémiou

Vplyv pandémie COVID-19 na sektor dopravy, logistiky a poštových služieb, je tak ako v mnohých odvetviach národného hospodárstva výrazný. V oblasti dopravy je najvýraznejší vplyv najmä v medziročnom poklese cestujúcej verejnosti. Mnohí prepravcovia prechádzali na tzv. „prázdninové režimy“ prepravy (resp. znižovali výkon prepravy) a v rámci zachovania dopravných spojení bolo nutné pristúpiť k zavádzaniu bezpečnostných opatrení (zameraných na ochranu zdravia cestujúcich a samotných zamestnancov). Odvetvie leteckej dopravy ako celok je súčasnou pandémiou najviac zasiahnutým dopravným odvetvím. Z prognóz medzinárodných organizácií (EUROCONTROL, IATA) vyplýva, že dosiahnutie predkrízových čísiel prepravy bude možné až v horizonte najbližších 2 – 3 rokov.  Dopravné podniky jednotlivých miest avizujú výrazné výpadky príjmov. Tieto a mnohé ďalšie negatívne vplyvy pandémie na sektor dopravy sa výrazným spôsobom dotýkajú ľudských zdrojov. V oblasti logistiky bol najvýraznejším vplyvom najmä obmedzený pohyb tovaru medzi krajinami. Spotreba tovarov a služieb je významne závislá na produktoch zo zahraničia a preto obmedzenia na strane logistiky a prepravy spôsobili firmám značné škody. Kontroly na hraniciach a zavádzanie rozličných opatrení s cieľom predísť šíreniu pandémie spomaľujú prepravu tovarov nielen v rámci EÚ, ale celosvetovo. Poštové služby boli v podmienkach SR zasiahnuté vplyvom pandémie nasledovne:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.