KATEGÓRIA INOVÁCIE: INTERNET VECÍ (IoT)

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. ELEKTRIFIKÁCIA TRATÍ A DIAĽKOVÝ DOHĽAD NAD PREVÁDZKOU SILNOPRÚDOVÝCH ZARIADENÍ –do budúcnosti sa musí počítať s elektrifikáciou tratí a implementáciou diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy sú v súčasnej dobe pri modernizácii alebo obnove tratí kladené vysoké nároky hlavne na celospoločenské prínosy spojené s ekologickejšou dopravou a znižovaním emisií CO2.
  2. IoT V SYSTÉMOCH PREVÁDZKY NA DRÁHACH, NA LETISKÁCH, U LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ A LETECKÝCH ZASIELATEĽOV –využite prepojenia rôznych zariadení prostredníctvom internetu alebo WI-FI, ktoré komunikujú bez zásahu používateľa sa bude postupne uplatňovať v prevádzke dopravných prostriedkov ako vzájomná komunikácia pri monitorovaní ich pohybu  a polohy.
  3. IoT V ŽELEZNIČNÝCH SYSTÉMOCH –optimalizácia prepravy na základe online informácií zo senzorov z vozidiel, infraštruktúry (napr. trať, výhybky) ale aj informácií o externých podmienkach pre prevádzkovanie, napr. klimatické a poveternostné podmienky, množstvo pasažierov (nákladu) a pod.
  4. IoT (INTERNET OF THINGS) ZARIADENIA V PREDIKTÍVNEJ ÚDRŽBE –neinvazívna kontrola, diaľková diagnostika a monitoring a inšpekcia dopravných prostriedkov a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie prostredníctvom IoT. Tvorba prediktívnych algoritmov porúch dopravných prostriedkov a infraštruktúry ako aj následné hĺbkové vyšetrovanie zlyhaní.
  5. PRECHOD OD PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY NA FLEXIBILNÚ PREDIKTÍVNU ÚDRŽBU ZALOŽENÚ NA AKTUÁLNYCH DÁTACH –prechod od preventívnej údržby strojov, zariadení a vozidiel (plán nastavený priemerom alebo štatistikou životnosti) na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych online dátach a analýze skutočného stavu. Cieľom je zníženie prestojov vozidiel vo vzťahu k počtu vozidiel v dennej prevádzke.
  6. ROZVOJ ETCS (EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM) A ATO (AUTOMATED TRAIN OPERATIONS) –Európsky systém riadenia jazdy vlakov, ktorého cieľom je zaistiť interoperabilný[1] prenos informácií zo systémov riadenia železničnej dopravy v staniciach a medzistaničných úsekoch na hnacie vozidlo vlaku a jednotným spôsobom vyjadrovať rušňovodičovi podmienky na jazdu vlaku.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY


[1]  Interoperabilita je schopnosť rôznych systémov vzájomne spolupracovať, poskytovať si služby, dosiahnuť vzájomnú súčinnosť.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.