Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie

Sektor doprava, logistika, poštové služby patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 69 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 147,2 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 4321001 Pracovník v sklade (skladník), 8332001 Vodič nákladného motorového vozidla a 8344000 Operátor vysokozdvižného vozíka.

Približne 46 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o nižší podiel.

 Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]
 Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Nadchádzajúce obdobie inovačných zmien bude mať v sektore dopravy významný vplyv nielen z hľadiska zavádzania nových technológií, ale najmä z hľadiska vplyvov na ľudské zdroje. Prevládať bude silný vplyv nasledovných trendov:

Komplexným a hĺbkovým skúmaním inovačných trendov, najmä v prostredí významných zamestnávateľských subjektov, je možné identifikovať aktuálne a strednodobé inovačné trendy s určením ich vplyvu na jednotlivé zamestnania.  Očakávané sú nové spôsoby, metódy a postupy práce, ktoré si vyžadujú vzdelanú pracovnú silu disponujúcu novými odbornými vedomosťami. Samotný výkon a realizáciu týchto vedomostí bude potrebné ovládať s úplne novými odbornými zručnosťami. V nasledujúcej časti je vyhodnotených celkovo 13 kategórií inovácií, ktoré boli v sektore identifikované.  Ku každej z nich je uvedený príklad sektorovej inovácie s jej charakteristikou[3], ktorá vytvára presnejší obraz o danej inovácii a jej aplikácii v podmienkach SR. Sumár budúcich odborných vedomostí a odborných zručností vychádza z dlhoročných skúseností autorov stratégie a reflektuje aktuálne a potenciálne budúce požiadavky zamestnávateľov na výkon konkrétnych zamestnaní v sektore.  Samotný vplyv inovácie a jeho dopad na výkon konkrétneho zamestnania je zadefinovaný v záverečnej časti, kde je kategória inovácie prepojená s vybranými zamestnaniami roztriedenými podľa miery vplyvu.

Pre lepšiu ilustráciu je k dispozícii nasledovná štruktúra tzv. kariet inovácií, ktoré zobrazujú podrobné roztriedenie inovačných trendov a ich vplyvy na odborné vedomosti a zručnosti v strednodobom horizonte:

Štruktúra karty inovácie

Zdroj: Trexima Bratislava

[1]  Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Finálny  podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami. Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o koľko zamestnancov sa jedná. Je si však potrebné uvedomiť, že ak časť procesov môže byť nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť zamestnanca prepustí.

[2]  Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Každý zamestnanec je následne priradený do jednej z kategórií podľa toho, koľko percent jeho činností môže byť potenciálne nahradených technológiami. Do vysokého rizika sú zahrnutí zamestnanci, pri ktorých podiel pracovných činností potenciálne nahraditeľných strojmi je vyšší ako 70 %. Do nízkeho rizika patria zamestnanci s hodnotou tohto podielu do 30 %.

[3] V niektorých prípadoch charakteristika nebola autormi zadefinovaná a preto sa neuvádza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.