Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 33,3 tisíc osôb.1 Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 67 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore doprava, logistika, poštové služby tak vznikne v priemere ročne 4,5 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava2

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 47,4 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 73 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 27 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava3

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 33 tis. osôb, pričom sa očakáva príchod 47 tis. absolventov. Približne 87 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore doprava, logistika, poštové služby sa tak očakáva nedostatok absolventov na úrovni približne 27 tisíc osôb do roku 2025.

 Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava4

Najviac zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium (úplné stredné všeobecné vzdelanie – štúdium na gymnáziu ukončené maturitou). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 69 093 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 28 072 – 30 072 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 8,9 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora doprava, logistika, poštové služby. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia (úplné stredné odborné vzdelanie – štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou). V  období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 4 527 – 5 527 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 7,8 % z nich sa uplatní v tomto sektore.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby sa v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 8332001 Vodič nákladného motorového vozidla, ktoré je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 4 738 – 5 738 osôb v tomto zamestnaní, 52,2 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní sa očakáva vysoká dodatočná potreba v zamestnaní 8331001 Vodič autobusu, a to 1 997 – 2 197 osôb. Celkovo bude v tomto zamestnaní v SR dodatočne potrebných 2 084 – 2 284 osôb.

Najviac, približne 5,1 tis. osôb v sektore doprava, logistika, poštové služby bude potrebných v zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI DOPRAVY, LOGISTIKY A PÔŠT (SŠ). Popritom príde do roku 2025 na trh práce približne 3,6 tis. absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 29 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Grafické a tabuľkové zhrnutie vyššie uvedených zistení a vyhodnotenie ďalších štatistických ukazovateľov je súčasťou Prílohy č. 2.


1  Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 62,9 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 0,4 % v divízii 50 Vodná doprava, 0,1 % v divízii 51 Letecká doprava, 31,9 % v divízii 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, 4,7 % v divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov.

2 Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní Sektorovou radou.

3  Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní Sektorovou radou.

4   Jedná sa o odvodené ukazovatele z nasledovných údajov (prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní Sektorovou radou; prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní Sektorovou radou; dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní Sektorovou radou). Keďže absolventov je možné priradiť k sektorom len podľa zamestnaní, v tejto infografike sa nachádzajú všetky údaje podľa sektorových zamestnaní, nie podľa prislúchajúcich ekonomických činností.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.