ADAPTÁCIA INOVÁCIÍ NA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Trvalo udržateľná doprava má podporovať potreby mobility spoločnosti spôsobom, ktorý je pre životné prostredie čo najmenej škodlivý a zároveň neznižuje potreby mobility budúcich generácií. Čoraz častejšie sa skloňuje dekarbonizácia dopravy s cieľom bezemisnej dopravy. Vodík a elektrická energia sú označované za zelenšie alternatívy, ktoré pomôžu zvrátiť enormnú produkciu emisií a môžu zmierniť negatívne vplyvy, ktoré emisie spôsobujú životnému prostrediu a populácii. Avšak minimálne päť druhov palív môže poskytnúť prevádzkovo a ekonomicky efektívne voľby udržateľného rozvoja v sektore doprava: batériová elektrická energia, plyn, vodík, biopalivá a bionafta. Na kratšie vzdialenosti sú elektrické vozidlá vhodné už v súčasnosti a to jednak pri preprave osôb ale aj pri preprave tovaru. V mestách vidíme už dnes čoraz viac ľahkých a stredne ťažkých úžitkových vozidiel s pohonom na elektrinu. Napriek tomu, že rýchly vývoj technológií neustále zvyšuje ich dojazd, ani do roku 2030 neočakávame, že elektrina výraznejšie prenikne do oblasti nákladnej dopravy na stredne dlhé a dlhé vzdialenosti. Elektrické dopravné prostriedky by na takéto vzdialenosti potrebovali väčšie batérie, čím by sa ale zároveň znížila ich užitočná hmotnosť. Je však možné vnímať postupné presadzovanie vodíka ako ekonomicky aj ekologicky vhodnej alternatívy v cestnej nákladnej doprave a po roku 2030 očakávať jeho výrazný rozmach. Ďalším spôsobom, ktorý prispeje k udržateľnému rozvoju dopravy sú štátom a samosprávami riadené aktivity na popularizáciu verejnej dopravy. Vyhradené pruhy pre verejnú dopravu, modernizácia železníc, zvyšovanie cien parkovného, bezemisné zóny a zóny bez osobnej dopravy sú len niektoré z opatrení, ktoré v kombinácii s čoraz hustejšou dopravou postupne motivujú ľudí  cestovať verejnou dopravou.

V oblasti leteckej dopravy budeme sledovať zvyšovanie daní a poplatkov, ktoré budú kompenzovať negatívny vplyv leteckého priemyslu na životné prostredie. Už dnes je možné sledovať rušenia vnútroštátnych letov na krátke vzdialenosti v niektorých krajinách EÚ a ich nahrádzanie železničnou dopravou. Tento trend sa bude postupne rozširovať. Samozrejme, aj v tejto oblasti budeme svedkami vylepšovania technológií vrátane zavádzania udržateľných nízkouhlíkových palív a efektívnejšej prevádzky lietadiel a letísk, no vývoj bude pomalší ako v iných oblastiach dopravy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.