VZDELÁVACÍ SYSTÉM REFLEKTUJÚCI INOVAČNÉ TRENDY

Na základe vplyvu inovácií a technologického pokroku sa v SR očakáva potrebná a zásadná zmena na úrovni stredného a vysokého školstva. Ako jeden z nosných pilierov v príprave budúcich zamestnancov sektora majú stredné odborné školy priestor na zavádzanie nových trendov a technológií do vzdelávania. Priestor na túto aktivitu je vytvorený pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu, kde má škola výrazný legislatívny priestor na zmeny učebných osnov. Niektoré zmeny sa dajú realizovať v ročných intervaloch, zásadnejšie zmeny v 4-ročných intervaloch. Je ale nevyhnutné z pozície vzdelávacej inštitúcie stretávať sa so zástupcami zamestnávateľov a tiež nadviazať spoluprácu s vysokými školami. Ďalším dôležitým prvkom pri príprave budúcich absolventov je aj preškoľovanie odborných učiteľov a získanie materiálov na výučbu.

Návrhy jednotlivých opatrení a aktivít musia preto smerovať najmä do troch oblastí:

  1. Rozširovanie obsahu štátnych vzdelávacích programov o inovačné trendy a technológie využívané v sektore
  2. Rozširovanie obsahu študijných programov o inovačné trendy a technológie využívané v sektore
  3. Podpora rozvoja vzdelávania dospelých so zameraním na aktuálne trendy a inovácie využívané v praxi u zamestnávateľov s cieľom eliminovať vplyvy automatizácie na pracovnú silu. 

Okrem toho je potrebné venovať významnú pozornosť aj legislatívnym a procesným návrhom, ktoré pri správnom nastavení dokážu vytvoriť vhodné prostredie pre rozvíjanie ľudských zdrojov v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.