Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

Vnútorná strategická analýza sektora 

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do 2030

Slovensko je podľa hodnotení viacerých medzinárodných inštitúcií mladou, modernou a úspešnou krajinou. Svedčí o tom aj rozvoj priemyselnej výroby, ktorý môžeme v posledných rokoch pozorovať. Naša krajina však nevyužíva svoj ekonomický potenciál v plnej miere a neváži si jednu z najcennejších devíz, ktoré má, a to talent svojich ľudí. Technologické a spoločenské zmeny prinášajú pre našu krajinu zmeny v podobe vysokej miery digitalizácie, potrebných zručností nielen manuálnych, ale aj vo forme automatizácie procesov a so širokými spoločenskými dopadmi.

Slovensko, ako malá krajina je viazané na globálny trh a je silne ohrozené stratou pracovných miest v dôsledku automatizácie. Sme krajinou s najvyšším počtom pracovníkov so stredoškolským vzdelaním opúšťajúcich slovenský vzdelávací systém a tiež trh práce. Podľa údajov portálu trendyprace.sk len 43 % absolventov vysokých škôl našlo optimálne umiestnenie na trhu práce, v prípade stredoškolských študentov to bolo len 27 % absolventov. Pritom zamestnávatelia, najmä v oblasti priemyslu dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalitných, kvalifikovaných pracovných síl. Tento stav poukazuje na nesúlad medzi vzdelávacím systémom a požiadavkami trhu práce. Slovenský vzdelávací systém potrebuje akútne zmeny, a to vo forme priameho prepojenia na požiadavky modernej spoločnosti založenej na efektívnom využívaní talentu a inovácií v hospodárstve s dôrazom na priemysel. Vznikajú nové modely podnikania, ktoré prinášajú nové typy pracovných pozícií, potrebných zručností, ale aj zamestnávateľských vzťahov. V súčasnosti sa pociťuje čoraz väčší nedostatok žiadaných zručností a talentu na trhu práce. Slovensko má mnoho vzdelaných ľudí, ktorí nevedia nájsť uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali. Funkčný systém celoživotného vzdelávania dokáže túto medzeru na trhu práce aspoň čiastočne zaplniť. Je potrebné posilniť tento typ vzdelávania, finančne aj personálne a vnímať ho ako nevyhnutnú súčasť riešenia problému, pre zabezpečenie dôstojného pracovného miesta pre väčšinu našich občanov a pritom flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Kvalitné životné prostredie je základným predpokladom pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja štátu, jeho hospodárstva a spokojnosti jeho obyvateľov. Tento trend však možno udržať len vďaka flexibilnému systému vzdelávania, ktorý bude reagovať na aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov a požiadavky celoeurópskeho trhu. Pokiaľ nebudú mať naši zamestnávatelia odkiaľ čerpať kvalitných pracovníkov, nebudú konkurencie schopní v rámci európskeho a celosvetového trhu. Preto je našou povinnosťou aktívne sa zapojiť do prehodnotenia súčasného stavu vzdelávania a pracovať na zosúladení požiadaviek aktuálneho trhu práce s ponukou vzdelávacích programov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja hospodárstva nášho štátu. Voda, ovzdušie a pôda patria medzi základné zložky životného prostredia, ktoré tu boli už pri vzniku života na Zemi a sú pre jeho existenciu nenahraditeľnými. Práca v sektore životného prostredia je preto odvetvím, ktoré nepodlieha kríze a jeho zamestnanci majú možnosť pracovať v ňom počas celého svojho aktívneho profesijného života. Ochrana krajiny, jej prírodného bohatstva, sú dlhodobé ciele, ktoré je potrebné podporovať a rozvíjať. Bez odborne pripravených a vzdelaných pracovníkov nie je možné tento cieľ dosiahnuť. V súčasnosti sa investuje cez rozvojové podporné fondy do ochrany podzemných a povrchových vôd, a to najmä výstavbou nových stokových sietí a intenzifikáciou čistiarní odpadových vôd. Zároveň sa využívajú nové technológie pri zbere a zhodnocovaní odpadov. Tieto inovatívne trendy smerujú k zvýšenej potrebe nových zamestnancov, alebo preškoľovaniu tých dnešných. Sektor životného prostredia je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov národného hospodárstva. Z toho vyplýva potreba ďalších pracovných síl. V súčasnosti v sektore prevažujú ako zamestnanci muži, najsilnejšou skupinou sú zamestnanci nad 50 rokov. Vzhľadom na dlhodobé ciele rozvoja sektoru súvisiaceho s ochranou životného prostredia a efektívnym využívaním prírodných zdrojov krajiny je potrebné motivovať mladých ľudí, študentov a študentky, aby sa aktívne zapojili do tohto procesu a svojou prácou prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju životného prostredia na Slovensku.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.