Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v sektorovej štruktúre NSP

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor voda, odpad a životné prostredie nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Zber, úprava a dodávka vody,
 • Čistenie a odvod odpadových vôd,
 • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov,
 • Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa tento sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf.

Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore voda, odpad a životné prostredie k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektorovej štruktúre NSP je sektor charakteristický značným zastúpením staršej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb starších ako 50 rokov (cca 47,0 %) a súčasne veľmi nízkym podielom (7,0 %) mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov, čo predikuje osobitné požiadavky na včasnú a efektívnu náhradu pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych a prakticky orientovaných programov počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so zamestnávateľskými subjektmi.

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 2,2 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie.

Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore voda, odpad a životné prostredie od 31.12.2019 do 31.12.2020
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre tento sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol o viac ako jednu desatinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ zmenil minimálne, a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 11,0 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 20,0 %. Vo všetkých vekových kategóriách sa koronakríza prejavila najmä v zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, v rámci ktorej dominovalo zamestnanie Pracovník na čistenie verejných priestranstiev.

V sektore bol k 31. 12. 2020 približne vyrovnaný pomer zamestnancov (mužov aj žien spolu) starších ako 50 rokov a zamestnancov v strednom veku (t. j. od 29 do 50 rokov), z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti mali starší UoZ o niečo výraznejšiu prevahu. Sektorovo špecifických UoZ starších ako 50 rokov bolo približne 1 750 osôb, resp. 49,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel UoZ v strednom veku bol približne 42,0 % (cca 1 500 osôb) a mladších do 29 rokov bolo približne 9,0 % (cca 300 osôb).

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v staršom veku zvýšil približne o 300 osôb (cca 22,0 %), počet UoZ v strednom veku o cca 280 osôb, resp. o 23,0 % a mladších UoZ o 50 osôb (cca 19,0 %).

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených skupín ľudských zdrojov, ktorými sú:

 • sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor voda, odpad a životné prostredie,
 • sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor voda, odpad a životné prostredie.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v dvoch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý presiahol 14,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom kraji, kde dosiahla 35,5 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to takmer 30,0 %, bola aj v Prešovskom kraji. Naopak, najnižšia (2,1 %-ná) miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii bola na konci roku 2019 v Bratislavskom kraji, ktorý poskytoval najviac pracovných príležitostí a súčasne evidoval minimálne počty sektorovo špecifických UoZ vo veku do 29 rokov.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 23,8 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený aj v susednom Košickom kraji, kde dosiahol 20,4 %. Priemer sektora prekročil ešte Banskobystrický kraj. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom kraji, a to iba 1,0 %.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 23,8 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Košickom kraji, a to 21,7 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba cca 1,0 %.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom kraji, kde to bolo až 37,0 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 24,1 %. Banskobystrický kraj sa taktiež vyznačoval hodnotou nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla iba 1,6 %.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Košickom kraji, a to 28,6 %. V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 ročných výrazne prekročený aj v susednom Prešovskom kraji. Zvýšené počty UoZ na východe SR tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne (vrátane zahraničia) a naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola evidovaná v Bratislavskom kraji, a to iba cca 2,2 %.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že až v štyroch krajoch (Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Žilinskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Zvýšené počty UoZ v inkriminovaných lokalitách tvorila taktiež návratová migrácia do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne (vrátane zahraničia). Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Košickom kraji (28,5 %). Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 1,6 %).

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o cca 3,0 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, podstatne lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov v Prešovskom kraji, kde vďaka viac ako 100 novým pracovným miestam pre mladých hodnota sledovaného ukazovateľa medziročne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
 • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov,
 • Triedič odpadov,
 • Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami,
 • Zberač odpadu a druhotných surovín.

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore nárast približne o 2,9 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol v Košickom kraji, a to cca o 8,2 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti nachádzal Nitriansky kraj, kde medziročný nárast predstavoval len marginálnu hodnotu. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach:

 • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
 • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov,
 • Triedič odpadov,
 • Zberač odpadu a druhotných surovín,
 • Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami.

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore predstavoval približne 2,9 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Košickom kraji,
a to približne 6,1 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie predstavovalo iba 0,6 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach:

 • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
 • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov,
 • Triedič odpadov,
 • Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami,
 • Zberač odpadu a druhotných surovín.


Zhrnutie za sekor: V rámci sektora voda, odpad a životné prostredie mali k 31. 12. 2020 osoby staršie ako 50 rokov približne 47,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti. Zamestnanci (muži aj ženy spolu) vo veku od 29 do 50 rokov tvorili cca 46,0 %-ný podiel a príslušný podiel mladších osôb do 29 rokov bol cca 7,0 %. V sektore bol teda k 31. 12. 2020 približne vyrovnaný pomer zamestnancov starších ako 50 rokov a zamestnancov v strednom veku (t. j. od 29 do 50 rokov). Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti mali starší UoZ o niečo výraznejšiu prevahu. Sektorovo špecifických UoZ starších ako 50 rokov bolo približne 1 750 osôb, resp. 49,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ, podiel UoZ v strednom veku bol približne 42,0 % (cca 1 500 osôb) a mladších do 29 rokov bolo približne 9,0 % (cca 300 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v staršom veku zvýšil približne o 300 osôb (cca 22,0 %), počet UoZ v strednom veku o cca 280 osôb, resp. o 23,0 % a mladších UoZ o 50 osôb (cca 19,0 %). Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa v mladšej, strednej aj staršej vekovej kategórii medziročne (od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020) zvýšila približne vyrovnane. Sektorovo špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Vo všetkých vekových kategóriách sa koronakríza prejavila najmä v zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, v rámci ktorej dominovalo zamestnanie Pracovník na čistenie verejných priestranstiev. V prípade odborne kvalifikovaných zamestnaní sektor poskytoval aj v období pandémie stabilné pracovné uplatnenie všetkým trom vekovým skupinám zamestnancov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.