Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čistič kanalizačných zariadení
 2. Dispečer v odpadovom hospodárstve
 3. Hydrológ
 4. Krajinný inžinier
 5. Laborant pre analýzu vôd
 6. Majster (supervízor) vo vodárenstve
 7. Meteorológ klimatológ
 8. Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady
 9. Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
 10. Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
 11. Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
 12. Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
 13. Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
 14. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva
 15. Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
 16. Smetiar
 17. Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
 18. Špecialista ochrany ovzdušia
 19. Špecialista ochrany prírody
 20. Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
 21. Špecialista pre čistenie odpadových vôd
 22. Špecialista pre hydroprognózu
 23. Špecialista pre odpadové hospodárstvo
 24. Špecialista vodohospodár v priemysle
 25. Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu
 26. Technický špecialista vodárenských koncepcií
 27. Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)
 28. Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
 29. Technik merania a regulácie v spaľovni
 30. Technik meteorológ
 31. Technik pre správu vodného toku
 32. Technik prevádzky kanalizácií a ČOV
 33. Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov
 34. Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných odpadov
 35. Technik správy a údržby GIS
 36. Triedič odpadov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.