Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čistič kanalizačných zariadení
 2. Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
 3. Dispečer v odpadovom hospodárstve
 4. Hrádzny, hatiar
 5. Hydrológ
 6. Krajinný ekológ, geoekológ
 7. Krajinný inžinier
 8. Laborant pre analýzu vôd
 9. Majster (supervízor) vo vodárenstve
 10. Meteorológ klimatológ
 11. Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady
 12. Pomocný pracovník vo vodárenstve
 13. Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
 14. Poriečny
 15. Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
 16. Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
 17. Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
 18. Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
 19. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva
 20. Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
 21. Smetiar
 22. Strojník vodohospodárskych zariadení
 23. Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
 24. Špecialista na ochranu vodných tokov
 25. Špecialista ochrany ovzdušia
 26. Špecialista ochrany prírody
 27. Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
 28. Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie
 29. Špecialista pre čistenie odpadových vôd
 30. Špecialista pre hydroprognózu
 31. Špecialista pre odpadové hospodárstvo
 32. Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
 33. Špecialista vodohospodár v priemysle
 34. Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu
 35. Technický špecialista vodárenských koncepcií
 36. Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)
 37. Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
 38. Technik merania a regulácie v spaľovni
 39. Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
 40. Technik meteorológ
 41. Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenst…
 42. Technik pre správu vodného toku
 43. Technik prevádzky kanalizácií a ČOV
 44. Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov
 45. Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných odpadov
 46. Technik správy a údržby GIS
 47. Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností
 48. Triedič odpadov
 49. Vodohospodársky dispečer
 50. Vzorkár pre odber vôd

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.