Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor voda, odpad a životné prostredie 

Sektor NSP/SRI Merná jednotka Rok 2017 Rok 2013 
Produkcia tis. EUR 1 363 600 1 310 435 
Tržby za vlastné výkony a tovar tis. EUR 1 213 150 1 161 050 
Tvorba hrubého fixného kapitálu tis. EUR 293 658 500 264 
Pridaná hodnota tis. EUR 689 062 799 753 
Pridaná hodnota na zamestnanca tis. EUR 30 34 
Počet zamestnancov osoba 23 697 23 046 
z toho žien osoba 5 522 5 010 
Počet fyzických osôb – podnikateľov osoba 490 518 
z toho žien osoba 77 91 
Priemerná hrubá mesačná mzda EUR 963 826 
Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére EUR 6,134 5,237 
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Produkcia sektora vzrástla v sledovanom období medzi rokmi 2013 a 2017 mierne, o 4,1 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla takmer o polovicu v porovnaní s prostriedkami vynaloženými v roku 2013. To môže súvisieť s jednorazovou modernizáciou čistiarní odpadových vôd, ako i s prechodom obecných čistiarní pod správu vodárenských spoločností. V roku 2013 bola tiež dokončená investičná činnosť smerovaná na rekonštrukciu termovalorizátora – košickej spaľovne. 

Pridaná hodnota vyjadrená ako suma v eurách za celok, ako i pridaná hodnota pripadajúca na jedného zamestnanca, sa v sledovanom období znížili o 13,8 %, resp. o 11,4 %. Súčasná pridaná hodnota na jedného zamestnanca v sektore voda, odpad a životné prostredie predstavuje 30 tis. €/os./rok. Je porovnateľná s pridanou hodnotou na jedného zamestnanca v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, kde dosahuje po zaokrúhlení rovnakú hodnotu 30 tis. €.  

Počet všetkých zamestnancov v sektore sa v sledovanom období zvýšil o cca 650 osôb, pričom došlo k nárastu počtu zamestnankýň – žien – o viac ako 10 %, čo predstavuje 500 osôb.  

Naopak, počet fyzických osôb podnikajúcich v sektore sa znižuje. Celkovo v sledovanom období prestalo v sektore pôsobiť 28 fyzických osôb, čo predstavuje úbytok vo výške 5,4 %. Zároveň došlo k úbytku 14 fyzických osôb – žien, a teda k poklesu počtu žien podnikajúcich v sektore ako fyzické osoby o 15,4 %.  

Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore bola v roku 2017 nižšia ako priemer v celonárodnom hospodárstve. V porovnaní s hodnotou priemernej hrubej mesačnej mzdy z roku 2013 vzrástla o 16,3 %. 

Priemerná mesačná hrubá mzda zamestnancov v sektore v € podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a samosprávneho kraja 

KrajBratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Zamestnanci spolu 
Stupeň vzdelania 
1 Základné 1 132 789 611 684 785 652 630 682 745 
2 Vyučení 1 159 923 864 882 969 802 744 918 891 
3 Stredné (bez maturity) 1 087 875 769 822 910 804 765 852 843 
4 Vyučení s maturitou 1 184 1 281 845 903 1 022 860 818 971 973 
5 Úplné stredné všeobecné 1 291 1 046 988 971 953 907 832 1 044 1 021 
6 Úplné stredné odborné 1 246 1 247 954 1 019 1 057 949 897 1 007 1 041 
7  Vyššie odborné – – 949 – – – – – 1 015 
8 Vysokoškolské – 1. stupeň 1 323 1 362 1 331 1 042 1 343 1 039 1 107 1 016 1 224 
9 Vysokoškolské – 2. stupeň 2 094 1 918 1 699 1 314 1 574 1 623 1 372 1 581 1 667 
10 Vysokoškolské – 3. stupeň 2 605 – – – – 1 587 – 3 421 2 365 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, Obdobie: rok 2018 

V celonárodnom hospodárstve rástli mzdy rýchlejším tempom ako v sektore voda, odpad a životné prostredie. Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére v sektore voda, odpad a životné prostredie radí sektor k majorite ostatných sektorov hospodárstva Slovenskej republiky, kde sa hodinový zárobok pohybuje v rozmedzí 6 – 7 €.                      

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.