Úvodná správa o sektore voda, odpad a životné prostredie

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 30 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,5 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 76 %, zastúpenie žien dosiahlo 24 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 006 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 876 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor voda, odpad a životné prostredie sa v rámci národného hospodárstva vyznačuje vyšším priemerným vekom zamestnaných osôb, t.j. podstatne výraznejším zastúpením vyšších vekových kategórií zamestnancov. Grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnanosti v sektore nadobudlo v období rokov 2009 až 2018 tvar takmer učebnicovo obrátenej pyramídy. Mladšie vekové kategórie zamestnancov majú v rámci sektora najmenšie zastúpenie a evidentne bude nevyhnutné riešiť značnú výzvu spojenú s náhradou zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosiahol takmer 8 tisíc osôb. U žien zamestnaných v sektore bolo najrozšírenejšie Úplné stredné odborné vzdelanie a Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore malo v roku 2018 vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 16 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 12 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 31 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Približne 43 % zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I, ďalších 26 % zamestnancov úspešne ukončilo vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I nadobudlo približne 14 % zamestnancov a vzdelanie prislúchajúcej do hlavnej skupiny 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky malo viac ako 10 % zamestnancov. S podielom 4 % v sektore pôsobili taktiež absolventi z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 566 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 448 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 552 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 680 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.