Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov. Približne 43 % zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore voda, odpad a životné prostredie patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 13,7 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 4,6 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosiahol takmer 8 tisíc osôb. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore malo v roku 2018 vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 16 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 006 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 876 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor voda, odpad a životné prostredie tvorí 1,54 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 2,09 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,82 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.