Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska ekonomických činností realizovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI kreujú sektor voda, odpad a životné prostredie nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Zber, úprava a dodávka vody,
 • Čistenie a odvod odpadových vôd,
 • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov,
 • Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Sektorovo špecifickí zamestnanci tvorili k 31. 10. 2021 približne 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých úrovní zručností uplatňovaných sektorovo špecifickými zamestnancami prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore voda, odpad a životné prostredie k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor voda, odpad a životné prostredie bol charakteristický približne 38 %-ným zastúpením sektorovo špecifických zamestnancov uplatňujúcich na pracovných miestach nízku úroveň zručností. Približne 34 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí si vyžadovalo strednú úroveň zručností a vysokú úroveň zručností uplatňovalo približne 28 % sektorovo špecifických zamestnancov.

Sektorovo špecifickí UoZ spolu tvorili k 31. 10. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, ako aj porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019, sú uvedené nižšie.

Štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v členení podľa úrovne zručností v sektore voda, odpad a životné prostredie k 31. 10. 2021 a k 31. 10. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor voda, odpad a životné prostredie pod vplyvom pandémie COVID-19 od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 vzrástol cca o 270 osôb, t. j. o 10 %. Sektorovo špecifickí zamestnanci vykonávali prevažne pracovné činnosti vyžadujúce nízku úroveň zručností a taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali túto zručnostnú úroveň. Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ ich bolo približne 92 %. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou praxou na vysokej úrovni zručností, a to iba necelé 3 %. Na strednej úrovni zručností išlo približne o 5 %.

V období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 sa počet sektorovo špecifických UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na nízkej úrovni zručností zvýšil približne o 260 osôb, t. j. cca o 10 %. Počet UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na strednej, ako aj na vysokej úrovni zručností, sa takmer nezmenil.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore voda, odpad a životné prostredie bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade vysokej úrovne zručností v troch krajoch SR vyššia, ako bola celoštátna priemerná hodnota
v rámci sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na danej úrovni zručností bola zaznamenaná v Košickom kraji, kde atakovala 4 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Trnavskom kraji, a to viac ako 2 %. V opačnom spektre sa nachádzal Nitriansky a Banskobystrický kraj, v ktorých miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností nepresiahla 1 %. Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie sa v prípade vysokej úrovne zručností v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 zmenila len minimálne, zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ bolo zaznamenané v zamestnaní Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie).

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pri regionálnom pohľade na mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade strednej zručnostnej kategórie možno konštatovať, že v piatich krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v regionálnych štruktúrach sektora voda, odpad a životné prostredie bola v Banskobystrickom kraji, kde sa blížila k hodnote 3 %. Najnižšia, a to len minimálna, miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej zručnostnej úrovni bola v Bratislavskom kraji. V Nitrianskom a ani v Trnavskom kraji nepresiahla miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti hodnotu 2 %. V prípade strednej úrovne zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť výraznejšie prejavila v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred ich zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár). Na druhej strane, zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ bolo badateľné v zamestnaní Strojník vodohospodárskych zariadení.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na nízkej úrovni zručností v sektore voda, odpad a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na nízkej úrovni zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie prejavila najvýraznejšie, a to najmä v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Značný vplyv na zvýšenie regionálnej miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v období pandémie nového koronavírusu mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, zahraničie nevynímajúc. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade nízkej úrovne zručností bola v Košickom kraji, kde dosiahla 47 %, nasledovaná Prešovským (43 %) a Banskobystrickým krajom (36 %). Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji, a to menej ako 2 %. Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie sa v prípade nízkej úrovne zručností najvýraznejšie prejavila v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
 • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov,
 • Triedič odpadov,
 • Zberač odpadu a druhotných surovín.

Zhrnutie za sektor

Sektor voda, odpad a životné prostredie sa vyznačoval približne 38 %-ným zastúpením zamestnancov s pracovnými činnosťami na nízkej úrovni zručností z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Táto zručnostná kategória predstavovala aj najpočetnejšiu časť sektorovo špecifických UoZ. K 31. 10. 2021 tvorili osoby s predchádzajúcimi pracovnými úlohami na nízkej úrovni zručností približne až 92 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou sektorovou praxou na vysokej úrovni zručností, a to len cca 3 %. Zároveň bola u osôb s vysokými zručnosťami aj veľmi nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to menej ako 2 %, pretože z celkového počtu osôb, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania s vysokou úrovňou zručností, či už aktuálne k 31. 10. 2021 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ necelé 2 %. Taktiež v prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31.10. 2021 približne na úrovni 2 %, avšak na nízkej úrovni zručností to bolo viac ako 26 %. V čase pandémie boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, pričom značný vplyv na situáciu v týchto krajoch mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli z výkonu pomocných a nekvalifikovaných prác sektorového charakteru uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničných lokalít.

Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie sa v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 prejavila takmer výlučne v prípade nízkej úrovne zručností, a to najmä v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
 • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov,
 • Triedič odpadov,
 • Zberač odpadu a druhotných surovín.

Na druhej strane, na strednej úrovni zručností sa znížil počet sektorovo špecifických UoZ najmä v zamestnaní Strojník vodohospodárskych zariadení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.