Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor voda, odpad a životné prostredie divízie SK NACE Rev. 2:

  • Zber, úprava a dodávka vody,
  • Čistenie a odvod odpadových vôd,
  • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov,
  • Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Sektor voda, odpad a životné prostredie zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 zníženie podielu na celkovej zamestnanosti v SR o približne 0,3 p. b. Kým v roku 1995 mal 1,3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v SR, v roku 2020 to bolo cca 1 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore voda, odpad a životné prostredie v rámci celej SR približne 290 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Trnavského a Bratislavského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 36 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore voda, odpad a životné prostredie v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Prešovský kraj, a to s početnosťou zhodne po 20 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore voda, odpad a životné prostredie v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore voda, odpad a životné prostredie bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo 290 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 160.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore voda, odpad a životné prostredie v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 1 040 ekonomických subjektov. Približne 60 ekonomických subjektov vzniklo v rámci tohto sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli štyri nové ekonomické subjekty. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 220 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 280 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 250 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore voda, odpad a životné prostredie v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najčastejšiu právnu formu novovzniknutých ekonomických subjektov v sektore voda, odpad a životné prostredie predstavovali obchodné spoločnosti, ktorých vzniklo v sledovanom období 590. Z nich väčšina v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 580 subjektov.

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali druhú najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore voda, odpad a životné prostredie v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 500. Takmer všetci noví podnikatelia-fyzické osoby patrili do právnej formy podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v Obchodnom registri, a to cca 490 nových ekonomických subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 180 ekonomických subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. O cca 70 ekonomických subjektov menej v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vzniklo v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (a to cca 150 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore voda, odpad a životné prostredie v roku 2017, ich približne 97 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 3 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore voda, odpad a životné prostredie v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 94 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 91 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 90 % v roku 2020 a 88 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v roku 2017, ich 88 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.