Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Na minimalizáciu chorobnosti ľudských zdrojov má mimoriadny význam vodné hospodárstvo, keďže zdravotne vyhovujúca (nezávadná) voda je veľmi dôležitá pre samotnú existenciu ľudskej spoločnosti. Preto je dôležitý permanentný monitoring a kontrola kvality pivnej vody, a to s osobitným zreteľom na kontrolu jej kvality priamo u spotrebiteľa, ktorú zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Medzi najmodernejšie metódy čistenia vody patrí používanie špecializovaných zariadení, ktoré najčastejšie pracujú na princípe reverznej osmózy, adsorpcie na aktívnom uhlí, prípadne iónovej výmeny. Trendom je taktiež eliminácia používania azbestu a jeho náhrada plastmi, napríklad v potrubiach.

Značná časť aktivít v sektore voda, odpad a životné prostredie prebieha vo vonkajšom prostredí, a to  s rizikom vystavenia ľudských zdrojov náročným poveternostných podmienkam, slnečnému žiareniu, rôznym prírodným senzibilizátorom a pri odpadových vodách taktiež chemickým, biologických a fyzikálnym faktorom prímesí, ktoré sa dostávajú do splaškov (napr.: lieky, biologicky znečistené sekréty). Výstavba kanalizácie by preto mala byť povinná z každej domácnosti. Osobitné riziko predstavujú taktiež úniky rádioaktivity.

Pre vodu, odpad a životné prostredie – v širšom kontexte ako súčasť sekundárneho sektora národného hospodárstva, bol príznačný dominantný počet pracovných úrazov na nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 išlo najmä o zamestnania v rámci hlavnej triedy zamestnaní:

 • 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave,
  • 96 – Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci.

Pomerne výrazný počet pracovných úrazov bol zaznamenaný taktiež v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08:

 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 83 – Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení.

V odpadovom hospodárstve na skládkach končia rôzne nebezpečné látky a je potrebné zabezpečiť ich ekologickú a bezpečnú likvidáciu. Nebezpečné látky možno definovať ako látky na prírodnej, resp. syntetickej báze, ktoré kvôli špecifickým chemickým, fyzikálnym, toxikologickým alebo biologickým vlastnostiam môžu samostatne, resp. v rôznych kombináciách, spôsobovať ohrozenie na živote, zdraví alebo majetku. Pred nebezpečnými látkami je možné chrániť sa aktívne aj pasívne, pričom osobitne významné je používanie:

 • ochranných rukavíc a ďalších osobných ochranných prostriedkov z odolných materiálov, a to najmä pri manipulácii a triedení odpadov,
 • aerosólových respirátorov pri práci s nebezpečnými odpadmi, prípadne iných respiračných zariadení a masiek na pracoviskách, kde vznikajú rozličné spaliny alebo toxický prach,
 • nehorľavých ochranných materiálov pri spaľovaní odpadov,
 • monitorovacích senzorov a signalizačných zariadení, ako prostriedkov prevencie pred zvýšenou koncentráciou nebezpečných látok,
 • vhodného spôsobu prepravy nebezpečných látok, resp. odpadov,
 • výstražných označení nebezpečných látok, resp. odpadov pri akejkoľvek manipulácii s nimi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.