Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor voda, odpad a životné prostredie divízie SK NACE Rev. 2:

 • Zber, úprava a dodávka vody,
 • Čistenie a odvod odpadových vôd,
 • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov,
 • Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Sektor voda, odpad a životné prostredie sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor voda, odpad a životné prostredie bol charakteristický približne 16 %-ným (viac ako 2 600 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Približne 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, ako aj v Prešovskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Trnavský kraj a Trenčiansky kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
 • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Technik vodohospodárskeho rozvoja,
 • Dispečer v odpadovom hospodárstve,
 • Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci,
 • Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve,
 • Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore voda, odpad a životné prostredie v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore voda, odpad a životné prostredie bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 29 %. V opačnom spektre bol na čele Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti menej ako 2 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to o cca 150 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore voda, odpad a životné prostredie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
141Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
232Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
332Zberač odpadu a druhotných surovín
430Triedič odpadov
59Smetiar
67Vodič smetiarskeho vozidla
77Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
86Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
96Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc
106Inšpektor životného prostredia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore voda, odpad a životné prostredie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-30Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami
2-22Technický kreslič
3-4Dispečer v odpadovom hospodárstve
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor voda, odpad a životné prostredie sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,3 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Požiadavky trhu práce na sektorovo špecifické ľudské zdroje sa zvýšili najmä v oblasti technického rozvoja vodného hospodárstva. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore voda, odpad a životné prostredie bolo v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 16 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 130 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.