Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strengths – silné stránky: 

 • voda ako prírodné bohatstvo Slovenskej republiky 
 • dobrá kvalita vôd, nízke nároky na úpravu vody 
 • tradícia československého vodného hospodárstva, vysoká odbornosť a renomé slovenských expertov 
 • vysoká miera pripojenosti miest a obcí na verejný vodovod 
 • intenzívna modernizácia mestských ČOV na odstraňovanie nutrientov a budovanie nových ČOV 
 • existujúce kapacity na materiálové zhodnotenie odpadov 
 • československé tradícia správy vodných tokov po povodiach s vysokou odbornosťou kombinovanou dlhodobými skúsenosťami 
 • vysoko kvalifikované a v ostatných rokoch preukázané úspešné zabezpečovanie ochrany území pred následkami povodní pri extrémne vysokých prietokoch vody vo vodných tokoch 

Weaknesses – slabé stránky: 

 • nízka miera pripojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu 
 • nedostatočná kontrola legálneho nakladania s odpadovými vodami v obciach, čo má za následok       znečisťovanie životného prostredia a znižovanie kvality podzemných vôd 
 • nedodržiavanie Plánov obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií z dôvodu nedostatku financií 
 • vysoké percento strát vody v sieťach 
 • vysoká nákladnosť kalového hospodárstva, nesystematické nakladanie s čistiarenským kalom 
 • klesajúci záujem o štúdium v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo 
 • nízke priemerné mzdy odrádzajú uchádzačov o zamestnanie od práce v odvetví 
 • nedostatočná pozícia sektoru vodného hospodárstva v národnom hospodárstve štátu 
 • slabá komunikácia štátnych inštitúcií so zástupcami podnikateľov v sektore životného prostredia pri tvorbe záväzkov Slovenska voči EÚ 
 • prepojenie vodárenských spoločností na komunálnu politiku prostredníctvom miest a obcí ako svojich väčšinových akcionárov 
 • nedostatočné personálne a technické zabezpečenie ochrany krajiny pred povodňami povinného subjektu (správcu štátneho majetku, ktorým sú vodné toky ) 
 • nedostatočné zadržiavanie a akumulácia vody na vodných tokoch a v krajine, s ohľadom na odtok vody z krajiny ako aj v porovnaní s jej akumuláciou v iných krajinách EÚ; nedostatočná súčinnosť zainteresovaných subjektov, resp. vymožiteľnosť dodržiavania podmienok a realizácie opatrení vyplývajúcich z národných strategických a plánovacích dokumentov 
 • nedostatočná starostlivosť o vodné toky a starnúce vodné stavby na nich vybudované v majetku štátu (dlhodobo finančne poddimenzované zdroje na ich opravu a údržbu) – nesystémové financovanie neumožňuje tvorbu, resp. realizáciu plánovacích cyklov obnovy majetku 
 • nesúlad , resp. narastajúci rozdiel medzi cenou za odber vôd z povrchových zdrojov (vodné toky a vodné, resp. vodárenské nádrže) stanovovanou na základe ekonomicky oprávnených nákladov, a to cenovým rozhodnutím URSO a poplatkom za odber vody z podzemných vôd – prednostne určených na odber na pitné účely (ktorá je od roku 2004 na základe nariadenia vlády SR na rovnakej úrovni) spôsobuje, že záujem o odbery z podzemných vôd narastajú aj na spotrebu, na ktorú tieto vody nie sú určené, čím sa ohrozuje ich ochrana 
 •  hodnota limitných hodnôt týkajúcich sa spoplatňovania odberov povrchových a podzemných vôd vrátane odberov vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a rovnako aj limity (množstevné a bilančné) za vypúšťanie odpadových vôd 
 • zhoršujúci sa technický stav vodných stavieb na vodných tokoch vrátane vodárenských nádrží určených na odbery vôd na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi (spôsobený ich vekom a nedostatočnými finančnými prostriedkami na ich opravy, údržbu a obnovu) 
 • nedodržiavanie Programov odpadového hospodárstva 
 • recyklované materiály sú neatraktívne pre nákupcov (cenovo, vlastnosťami) 
 • množstvo ilegálnych skládok odpadu a nezákonné umiestnenie nebezpečného odpadu 
 • cezhraničný pohyb/presun odpadov 
 • teplo vyrobené na bioplynových staniciach a spaľovaním skládkového plynu sa reálne nevyužíva 

Opportunities – Príležitosti: 

 • vládna podpora sanácie environmentálnych záťaží (predovšetkým v pôde) 
 • stúpajúce environmentálne povedomie, hlavne mladších generácií 
 • predchádzanie vzniku odpadov 
 • európske záväzky v oblasti obehovej ekonomiky, ozeleňovania výroby energie, materiálového a energetického zhodnotenia odpadov, znižovania emisií a uhlíkovej stopy výroby a dopravy si budú vyžadovať implementáciu rozsiahlych riešení a nových technológií, a odborníkov 
 • využitie individuálnych a iných primeraných systémov zneškodňovania odpadových vôd, tam, kde nie je efektívne budovanie centrálnych systémov 
 • využívanie bioplynu na lokálnu výrobu tepla a kogeneráciu elektrickej energie a tepla 
 • zvýšenie podielu biopalív v pohonných hmotách 
 • využívanie inovatívnych technológií (IoT, umelá inteligencia) 
 • väčšia kontrola u producentov odpadových vôd, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, ale majú žumpy zo strany obcí v spolupráci s okresnými úradmi 
 • nové pracovné príležitosti v sektore vodného hospodárstva, vďaka intenzívnemu budovaniu verejných kanalizácií 
 • zvýšenie tlaku na legálne zneškodňovanie žumpových vôd, ako aj na napájanie na verejnú kanalizáciu môže zvýšiť objem vyčistenej vody a efektívne využiť kapacity mestských ČOV 

Threats – Hrozby: 

 • sektor patrí medzi najviac zasiahnuté prestarnutím populácie a mohutná generačná výmena pracovnej sily nastane do 10 rokov 
 • obmedzená zostávajúca kapacita (legálnych) skládok odpadu 
 • nízka návratnosť výstavby kanalizácií (rádovo desaťročia) 
 • vplyv klimatických zmien – pokles výdatnosti vodných zdrojov, stúpajúci počet lokálnych zrážok v interakcii s jednotnou stokovou sieťou 
 • vysoký vek a poruchovosť potrubných sietí v centrách miest, kde je finančne a technicky náročná komplexná rekonštrukcia 
 • vysoký vek existujúcich vodných stavieb a zvlášť vodárenských nádrží, (ktoré boli vybudované pred viac ako šesťdesiatymi rokmi) a vyžadujú si finančne a technicky náročné rekonštrukcie 
 • trend klesajúcej spotreby vody 
 • plošné znečisťovanie povrchových a podzemných vôd vplyvom poľnohospodárskej výroby 
 • nízke environmentálne povedomie verejnosti, neochota triediť odpad, meniť svoje spotrebiteľské správanie a i. 
 • zákaz skládkovania neupraveného odpadu zvýši výdavky obcí na svoje odpadové hospodárstvo 
 • odpor verejnosti voči spaľovniam odpadu, hoci ide o technologicky vyspelé zariadenia s prísnymi emisnými limitmi, ktoré zároveň produkujú teplo pre okolité sídla 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.