Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor voda, odpad a životné prostredie, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Zber, úprava a dodávka vody,
  • Čistenie a odvod odpadových vôd,
  • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov,
  • Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore voda, odpad a životné prostredie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 3,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa znížil o 2 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore voda, odpad a životné prostredie sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 42,9 % a boli najpočetnejšou skupinou. Za nimi nasledovali zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 32,5 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 24,6 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 41,4 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 36,0 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 22,6 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore voda, odpad a životné prostredie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov bol cca 49,3 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 4,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel bol klesajúci a v roku 2021 predstavoval 42,5 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,2 p. b., a to na konečných 8,2 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore voda, odpad a životné prostredie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 806 EUR v zamestnaní Špecialista ochrany prírody. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore voda, odpad a životné prostredie bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody, kde príslušný nárast predstavoval 752 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Technický špecialista vodárenských koncepcií, a to so zvýšením mzdy v priemere o 529 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Krajinný ekológ, geoekológ (o 491 EUR) a Špecialista vo vodnom hospodárstve (o 488 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore voda, odpad a životné prostredie najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody, a to o 880 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Technický špecialista vodárenských koncepcií, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 634 EUR. Mzdový nárast vo výške 611 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Krajinný ekológ, geoekológ. V zamestnaní Špecialista ochrany prírody išlo o 603 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Špecialista ochrany prírody,
  • Špecialista pre odpadové hospodárstvo,
  • Inšpektor životného prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.