Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Poslanie sektora zdravotníctvo

Základným poslaním sektora zdravotníctvo na Slovensku je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu tak, aby bola dostupná geograficky, časovo i finančne.

Zdravotníctvo bude v nasledujúcom desaťročí čeliť viacerým zásadným výzvam. Napriek tomu, že základným poslaním je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu tak, aby bola dostupná geograficky, časovo i finančne bude potrebné redefinovať stratégiu, ako toto poslanie aj naplniť.

Jednou z najväčších výziev bude nedostatok zdravotníckeho personálu (celkovo v EU chýba viac ako milión zdravotníckych pracovníkov), od ktorého sa bude odvíjať geografická dostupnosť a komplexnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých zložkách sektora. Zároveň s príchodom nových technológií, prístupom k pacientovi, ktorý by mal byť v strede zdravotnej a sociálnej starostlivosti, zmenou managementu pacienta bude potrebné meniť aj rozsah a štruktúru vzdelávania, kompetencie jednotlivých rolí a pod.

Dôležitým bude aj transformácia systému a vytvorenie trvalých a najmä funkčných partnerstiev medzi zdravotníctvom, sociálnymi a komunitnými službami.

Pacientsky orientovaná starostlivosť bude nefunkčná pokiaľ nebude jasne zadefinovaná cesta pacienta v systéme a jeho nároky (práva aj povinnosti) na čerpanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Určite bude dôležité sa venovať aj pripravenosti ľudských zdrojov v súvislosti s príchodom novým technológií, ktoré budú tiež cestou, ako zjednodušiť a zrýchliť prístup k zdravotnej starostlivosti, akými sú napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská apod.

Poslanie sektora sociálne služby

Poslaním sektora sociálnych služieb je reagovať na potreby rozvoja potenciálu sociálnych služieb v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti, v nadväznosti na dopyt po rôznorodých komunitných sociálnych službách a ich modernizáciu.

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, prostredníctvom ktorej štát podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Nepriaznivá sociálna situácia predstavuje oslabenie alebo stratu schopností riešiť vzniknutú situáciu tak, aby toto riešenie podporovalo sociálne začlenenie a ochranu pred sociálnym vylúčením, napríklad z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu, kvôli krízovej sociálnej situácii, životným návykom a spôsobe života vedúcemu ku konfliktu so spoločnosťou, kvôli sociálne znevýhodňujúcemu prostrediu, kvôli ohrozeniu práv a záujmov trestnou činnosťou inej fyzickej osoby alebo z iných závažných dôvodov.

Systém sociálnych služieb sa zameriava na

 • prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život,
 • podporu začlenenia jednotlivca do spoločnosti, vrátane sociálne vylúčených spoločenstiev,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny,
 • zvyšovanie odbornosti u všetkých zamestnancov pracujúcich v sociálnej oblasti.

Rozvoj sektora sociálnych služieb úzko súvisí predovšetkým s rozvojom zdravotnej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Vzájomná previazanosť a prispôsobenie verejných služieb a politík potrebám konkrétneho človeka je tou kľúčovou zmenou, vďaka ktorej bude možné holisticky pristupovať k riešeniu nepriaznivej životnej situácie jednotlivcov a rodín v rozličných druhoch sociálnych rizikových situácií.

Pozitívne ovplyvňovanie rozvoja a modernizácie sociálnych služieb tak zahŕňa predovšetkým

 • kladenie dôrazu na medzisektorovú spoluprácu, systematickú prevenciu a včasnú intervenciu;
 • budovanie jednotného Informačného systému sociálnych služieb;
 • vytvorenie národného registra odborných pracovníkov v sociálnych službách s cieľom naplnenia identifikačnej, integračnej, referenčnej, informačnej, administratívnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • zabezpečenie realizácie práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti;
 • zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity, vrátane osôb v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby;
 • deinštitucionalizáciu sociálnych služieb a zvýšenia dostupnosti komunitných sociálnych služieb;
 • vytvorenie podmienok pre etablovanie integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti;
 • využívanie a rozvoj informačno-komunikačných technológií v oblasti sociálnych služieb;
 • a v neposlednom rade etablovanie systému zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Je potrebné reagovať na kľúčové trendy v rozvoji sociálnych služieb 21. storočia pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii odkázaných na pomoc a podporu  inej osoby, či pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa náhle ocitli v nepriaznivej (krízovej) životnej situácii a potrebujú pomoc. Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje spoluprácu a dosiahnutie zhody všetkých zainteresovaných strán. Príspevkom sektorovej rady je monitorovanie potrieb trhu práce v tomto sektore a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.