Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska ekonomických činností realizovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI kreujú sektor zdravotníctvo, sociálne služby nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Zdravotníctvo,
 • Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),
 • Sociálna práca bez ubytovania.

Sektorovo špecifickí zamestnanci tvorili v SR k 31. 10. 2021 cca 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých úrovní zručností uplatňovaných v sektore prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore zdravotníctvo, sociálne služby k 31. 10. 2021

Poznámka: Kategória s nízkou úrovňou zručností nemala nijaké zastúpenie sektorovo špecifických zamestnancov.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Približne 81 % ľudských zdrojov v zamestnaniach garantovaných Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby uplatňovalo vysokú úroveň zručností na realizáciu sektorovo špecifických pracovných činností. Zostávajúcich približne 19 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí vychádzalo z požiadaviek na strednú úroveň zručností zamestnancov. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby v sledovanom období negarantovala ani jedno zamestnanie s nízkou úrovňou požadovaných zručností.

Sektorovo špecifickí UoZ spolu tvorili k 31. 10. 2021 približne 5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, ako aj porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019, sú uvedené nižšie.

Štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v členení podľa úrovne zručností v sektore zdravotníctvo, sociálne služby k 31. 10. 2021 a k 31. 10. 2019

Poznámka: Kategória s nízkou úrovňou zručností nemala nijaké zastúpenie sektorovo špecifických UoZ.
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektorovo špecifickí zamestnanci v zdravotníctve, sociálnych službách vykonávali najmä pracovné činnosti vyžadujúce vysokú úroveň zručností, avšak prevažný počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré kládli požiadavky na strednú úroveň zručností. Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ ich bolo približne 65 %. Okolo 35 % sektorovo špecifických UoZ vykonávalo pred zaradením do evidencie UoZ pracovné úlohy na vysokej úrovni zručností. Sektorovo špecifickí UoZ s predchádzajúcou praxou na nízkej úrovni zručností sa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby nenachádzali (príslušná sektorová rada takéto zamestnania v garancii nemala).

V sledovanom období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 sa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby počet sektorovo špecifických UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na vysokej úrovni zručností zvýšil približne o 460 osôb, t. j. o 27 %. Počet UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na strednej úrovni zručností sa zvýšil približne o 1 100 osôb, t. j. o 38 % východiskového stavu.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na vysokej úrovni zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v zdravotníctve, sociálnych službách veľmi nízka, v priemere za celú SR to bolo približne iba 1,8 %. V členení podľa územnosprávneho usporiadania SR bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade vysokej úrovne zručností najvyššia v Prešovskom kraji, kde presiahla hodnotu 3 %. Mierne nad celoštátnym priemerom na vysokej zručnostnej úrovni boli aj hodnoty zaznamenané v Trnavskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Naopak, najnižšiu hodnotu, a to iba 1,3 %, dosiahol Bratislavský kraj. Vplyv na hodnoty regionálnej miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v období pandémie mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia. Celkovo sa na vysokej úrovni zručností sektorovo špecifická nezamestnanosť v zdravotníctve, sociálnych službách prejavila v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 najmä v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Zdravotná sestra,
 • Sociálny pracovník,
 • Komunitný pracovník.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v zdravotníctve, sociálnych službách podstatne vyššia, ako v prípade vysokej úrovne zručností. Celoštátny priemer na strednej úrovni zručností v zdravotníctve, sociálnych službách bol totiž približne 12,5 %. Najnižšia hodnota bola identifikovaná v Bratislavskom kraji, a to mierne nad 6 %. Pod úrovňou 10 % na strednej úrovni zručností boli taktiež hodnoty v Trnavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Na opačnej strane regionálneho poradia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností bol Banskobystrický a Prešovský kraj, kde hodnota sledovaného ukazovateľa presiahla 17 %. Situáciu v krajoch ovplyvnil taktiež návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia. Na strednej úrovni zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v zdravotníctve, sociálnych službách prejavila v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 najmä v počte tých UoZ, ktorí pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne,
 • Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím,
 • Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím,
 • Sanitár,
 • Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti,
 • Pomocný vychovávateľ,
 • Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne.

Na nízkej úrovni zručností sa nenachádzali nijakí zamestnanci, resp. UoZ s praxou v zamestnaniach garantovaných Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby.

Zhrnutie za sektor

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby sa vyznačoval približne 81 %-ným zastúpením zamestnancov s pracovnými činnosťami na vysokej úrovni zručností z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov, avšak prevažný počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali strednú úroveň zručností. K 31. 10. 2021 tvorili osoby s predchádzajúcimi pracovnými úlohami na strednej úrovni zručností približne 65 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ a zostávajúcich 35 % sektorovo špecifických UoZ vykonávalo pred zaradením do evidencie UoZ pracovné úlohy na vysokej úrovni zručností. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby negarantovala ani jedno zamestnanie SK ISCO-08 s nízkou úrovňou požadovaných zručností.

V kategórii ľudských zdrojov s vysokými zručnosťami bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni približne 2 %, pretože z celkového počtu osôb, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania s vysokou úrovňou zručností, či už aktuálne k 31. 10. 2021 alebo bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ cca 2 %. Na strednej úrovni zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti podstatne vyššia než na vysokej úrovni zručností, a to viac ako 12 %.

Regionálne rozdiely v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností boli medzi samosprávnymi krajmi SR pomerne nízke, podstatne vyššia diferenciácia bola identifikovaná v prípade strednej úrovne zručností. Situáciu v krajoch ovplyvňoval taktiež návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia. Na vysokej zručnostnej úrovni sa vyznačoval výraznejšou hodnotou miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä Prešovský a Trnavský kraj, naopak najnižšia regionálna hodnota bola v Bratislavskom kraji. Na strednej úrovni zručností bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, najnižšou sa vyznačoval opäť Bratislavský kraj.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa v prípade vysokej úrovne zručností najvýraznejšie prejavila v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Zdravotná sestra,
 • Sociálny pracovník,
 • Komunitný pracovník.

Na strednej úrovni zručností išlo najmä o zamestnania:

 • Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne,
 • Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím,
 • Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím,
 • Sanitár,
 • Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti,
 • Pomocný vychovávateľ,
 • Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.