Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zmena prístupu k pacientovi v zdravotníctve a sociálnych službách, reagujúca na príchod nových technológií.

17.03.2022

Stretnutie členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby v Dolnom Kubíne, na svojom 9. rokovaní, obsahovalo množstvo zaujímavých tém. Ústrednou témou bola Stratégia rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ) v horizonte do roku 2030. Členovia prediskutovali súčasný stav sektora so snahou identifikovať potreby a kompetencie budúcich pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a vyzdvihli kľúčové opatrenia na uskutočnenie reálnych reforiem.

Zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov so sebou prináša aj zmeny v obsahoch a formách vzdelávania a potrebných zručnostiach s dôrazom na využívanie aj IT aplikácií či smart prístrojov. Sektorová stratégia identifikovala 48 opatrení rozpracovaných do 125 implementačných aktivít na zlepšenie ľudských zdrojov v sektore. Na propagáciu stratégie v externom prostredí bolo spracované aj manažérske zhrnutie, ktoré prináša výber prioritných zmien či inovácií, ktoré boli navrhnuté na zavedenie do praxe.

Nové zamestnania v sektore 

Ďalšou témou rokovania bol turbulentný trh práce, ktorý so sebou prináša aj zmeny viažuce sa na vznik a zánik pracovných pozícií. Aj v tejto spojitosti členovia pravidelne revidujú existujúce národné štandardy zamestnaní, ktoré je nutné zosúladiť s potrebami praxe a aktuálne platnou legislatívou. Aktívne revidujú existujúce štandardy, aktuálne ich je zrevidovaných 140 a každým dňom pribúdajú ďalšie, zverejňované na webovej stránke www.sustavapovolani.sk. Členovia Sektorovej rady boli vyzvaní, aby sa zapojili  do diskusie na tému zdravotnej spôsobilosti žiakov, ktorá je potrebná preštúdium vybraných odborov vzdelávania na stredných školách. Táto téma je vnímaná veľmi citlivo a názory sa rozlišujú, napr. v oblasti financovania podrobnejšieho overovania spôsobilosti v závislosti od študijného odboru alebo konštatovaniu, že zdravotný stav žiaka sa môže aj zmeniť počas štúdia. Rozsah tejto problematiky zhodnotili ako veľmi široký a budú sa jej venovať aj v nasledujúcom období.

Implementácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

V spojitosti s implementáciou opatrení, navrhovaných na realizáciu v stratégii, odznela aj potreba vytvárania sektorových partnerstiev, ktoré môžu zohrávať významu úlohu pri napĺňaní cieľov stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Ide o partnerstvá zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií či sociálnych partnerov. V nasledujúcom období budú členovia Sektorovej rady o tejto téme diskutovať, aby výstupy a návrhy boli predstavené predstaviteľom príslušných rezortov, ktorí by sa na tvorbe sektorových stratégií a ich konečnej implementácii mali podieľať.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Zdravotníctvo, sociálne služby do roku 2030 bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.