Úvodná správa o sektore

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 88 Sociálna práca bez ubytovania. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 136 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 7,0 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 21 %, zastúpenie žien dosiahlo 79 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 130 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 902 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V období od roku 2009 do roku 2018 sa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby podstatne zvýraznilo pomerné zastúpenie zamestnancov vo veku 60 a viac rokov, pričom súčasne poklesol podiel zamestnancov mladších ako 40 rokov. Najväčší podiel na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora mali v roku 2018 zamestnanci vo vekových skupinách 40 až 44 rokov, resp. 45 až 49 rokov. I keď sú u zamestnancov poskytujúcich zdravotné a sociálne služby veľmi dôležité praktické skúsenosti pribúdajúce s rokmi aktívnej činnosti, sektor bude musieť čeliť značnej výzve spojenej s náhradou kvalifikovaných zamestnancov odchádzajúcich do starobného dôchodku, nakoľko mladšie ročníky majú v štruktúre zamestnanosti výrazne nižšie zastúpenie.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby je v porovnaní s celým národným hospodárstvom charakteristický najmä výrazným zastúpením žien a celkovo vyššou kvalifikačnou úrovňou ľudských zdrojov. Špecifikom sektora je, vzhľadom na kvalifikačné požiadavky výkonu zdravotníckych zamestnaní, relatívne vysoký podiel zamestnaných osôb (najmä žien) s úplným stredným odborným vzdelaním, ako aj s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolskú kvalifikáciu minimálne prvého stupňa približne 40 % osôb, pričom väčšina vysokoškolsky vzdelaných osôb boli ženy.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

V sektore dominuje vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo, a to s viac ak 70 % -ným podielom na celkovej zamestnanosti. Viac ako 10 % zamestnancov sektora má vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I, viac ako 5 %-né zastúpenie majú ešte hlavné skupiny 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II a 2 Technické vedy a náuky I.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je v rámci celého hospodárstva charakteristický mierne podpriemernou mzdovou úrovňou. Obdobne ako v hospodárstve SR spolu, tak aj v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých priemerná mesačná hrubá mzda bola v roku 2018 na úrovni 2 210 EUR. Hlavná trieda zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci je charakteristická taktiež najvyššími mzdovými rozdielmi, keďže v rámci tejto hlavnej triedy zamestnaní zarábala jedna desatina zamestnancov menej ako 957 EUR a jedna desatina viac ako 3 811 EUR. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 421 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 611 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.