Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre zdravotníctvo a sociálne služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Akupunkturista lekár
 2. Algeziológ
 3. Anestéziológ a intenzivista
 4. Angiológ
 5. Animoterapeut
 6. Asistent lekára – zamestnanie budúcnosti
 7. Asistent sociálnej práce
 8. Cievny chirurg
 9. Čeľustný ortopéd
 10. Dentálna hygienička
 11. Dermatovenerológ
 12. Detský chirurg
 13. Detský psychiater
 14. Diabetológ
 15. Endokrinológ
 16. Epidemiológ
 17. Farmaceut bez špecializácie
 18. Farmaceut samosprávneho kraja
 19. Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
 20. Farmaceut špecialista v lekárenstve
 21. Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
 22. Farmaceutický laborant
 23. Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
 24. Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
 25. Foniater
 26. Fyzioterapeut bez špecializácie
 27. Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu
 28. Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
 29. Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
 30. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 31. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému
 32. Gastroenterológ
 33. Gastroenterologický chirurg
 34. Geriater
 35. Gerontopsychiater
 36. Gynekológ a pôrodník
 37. Hematológ a transfúziológ
 38. Hepatológ
 39. Hrudníkový chirurg
 40. Chirurg
 41. Imunoalergológ
 42. Infektológ
 43. Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 44. Internista
 45. Kardiochirurg
 46. Kardiológ
 47. Klinický fyzik
 48. Klinický logopéd
 49. Klinický onkológ
 50. Klinický psychológ
 51. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii
 52. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
 53. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
 54. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
 55. Lekár bez špecializácie
 56. Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 57. Lekár genetik
 58. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
 59. Lekár klinickej biochémie
 60. Lekár klinickej farmakológie
 61. Lekár klinickej mikrobiológie
 62. Lekár laboratórnej medicíny
 63. Lekár nukleárnej medicíny
 64. Lekár paliatívnej medicíny
 65. Lekár pracovného lekárstva
 66. Lekár samosprávneho kraja
 67. Lekár tropickej medicíny
 68. Lekár urgentnej medicíny
 69. Letecký lekár
 70. Liečebný pedagóg špecialista
 71. Masér v zdravotníctve
 72. Maxilofaciálny chirurg lekár
 73. Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
 74. Metodik v oblasti sociálnej pomoci
 75. Nefrológ
 76. Neonatológ
 77. Neurochirurg
 78. Neurológ
 79. Neuropsychiater
 80. Nutričný terapeut bez špecializácie
 81. Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
 82. Očný optik
 83. Odborný pracovník krízových intervencií
 84. Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva
 85. Odborný pracovník tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
 86. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
 87. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
 88. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
 89. Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
 90. Oftalmológ
 91. Opatrovateľ detí v domácnosti a v teréne
 92. Opatrovateľ detí v zariadeniach
 93. Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti a v teréne
 94. Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 95. Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
 96. Optometrista
 97. Ortopéd
 98. Ortopedický technik
 99. Otorinolaryngológ
 100. Patológ
 101. Pediater intenzívnej medicíny
 102. Pediater urgentnej medicíny
 103. Pediatrický anestéziológ
 104. Pediatrický endokrinológ
 105. Pediatrický gastroenterológ
 106. Pediatrický gynekológ
 107. Pediatrický hematológ a onkológ
 108. Pediatrický kardiológ
 109. Pediatrický nefrológ
 110. Pediatrický neurológ
 111. Pediatrický oftalmológ
 112. Pediatrický ortopéd
 113. Pediatrický pneumológ a ftizeológ
 114. Pediatrický reumatológ
 115. Pediatrický urológ
 116. Plastický chirurg
 117. Pneumoftizeológ
 118. Podporný pracovník v zdravotníctve
 119. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu
 120. Posudkový lekár
 121. Posudkový sociálny pracovník
 122. Pôrodná asistentka bez špecializácie
 123. Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
 124. Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
 125. Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite
 126. Praktická sestra bez špecializácie
 127. Praktická sestra so špecializáciou
 128. Psychiater
 129. Psychoterapeut
 130. Radiačný onkológ
 131. Rádiológ
 132. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne
 133. Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii
 134. Reumatológ
 135. Revízny farmaceut
 136. Revízny lekár
 137. Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti
 138. Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
 139. Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
 140. Riadiaci zdravotnícky pracovník – fyzioterapeut
 141. Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
 142. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
 143. Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná asistentka
 144. Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ
 145. Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik
 146. Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
 147. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky laborant
 148. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár
 149. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár
 150. Riaditeľ zariadenia pre seniorov
 151. Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 152. Sanitár
 153. Sestra bez špecializácie
 154. Sestra samosprávneho kraja
 155. Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
 156. Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
 157. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 158. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
 159. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
 160. Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
 161. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
 162. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 163. Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
 164. Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
 165. Sociálny poradca
 166. Sociálny pracovník
 167. Súdny lekár
 168. Špecialista samosprávy pre sociálne služby
 169. Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
 170. Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
 171. Technik pre zdravotnícke pomôcky
 172. Telovýchovný lekár
 173. Tlmočník artikulačný
 174. Tlmočník posunkovej reči
 175. Tlmočník taktilný
 176. Traumatológ
 177. Urológ
 178. Verejný zdravotník bez špecializácie
 179. Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
 180. Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
 181. Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
 182. Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
 183. Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
 184. Vodič dopravnej zdravotnej služby
 185. Všeobecný lekár pre deti a dorast – Pediater
 186. Všeobecný lekár pre dospelých
 187. Zdravotnícky laborant bez špecializácie
 188. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
 189. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
 190. Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
 191. Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
 192. Zubný asistent
 193. Zubný lekár bez špecializácie

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.