Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre zdravotníctvo a sociálne služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Angiológ
 2. Akupunkturista lekár
 3. Algeziológ
 4. Anestéziológ a intenzivista
 5. Animoterapeut
 6. Asistent lekára – zamestnanie budúcnosti
 7. Asistent sociálnej práce
 8. Cievny chirurg
 9. Čeľustný ortopéd
 10. Dentálna hygienička
 11. Dermatovenerológ
 12. Detský chirurg
 13. Detský psychiater
 14. Diabetológ
 15. Endokrinológ
 16. Epidemiológ
 17. Farmaceut bez špecializácie
 18. Farmaceut samosprávneho kraja
 19. Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
 20. Farmaceut špecialista v lekárenstve
 21. Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
 22. Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
 23. Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie
 24. Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
 25. Foniater
 26. Fyzioterapeut bez špecializácie
 27. Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu
 28. Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
 29. Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
 30. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 31. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému
 32. Gastroenterológ
 33. Gastroenterologický chirurg
 34. Geriater
 35. Gerontopsychiater
 36. Gynekológ a pôrodník
 37. Hematológ a transfúziológ
 38. Hepatológ
 39. Hrudníkový chirurg
 40. Chirurg
 41. Imunoalergológ
 42. Infektológ
 43. Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 44. Internista
 45. Kardiochirurg
 46. Kardiológ
 47. Klinický fyzik
 48. Klinický logopéd
 49. Klinický onkológ
 50. Klinický psychológ
 51. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii
 52. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
 53. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
 54. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
 55. Lekár bez špecializácie
 56. Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 57. Lekár genetik
 58. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
 59. Lekár klinickej biochémie
 60. Lekár klinickej farmakológie
 61. Lekár klinickej mikrobiológie
 62. Lekár laboratórnej medicíny
 63. Lekár nukleárnej medicíny
 64. Lekár paliatívnej medicíny
 65. Lekár pracovného lekárstva
 66. Lekár samosprávneho kraja
 67. Lekár tropickej medicíny
 68. Lekár urgentnej medicíny
 69. Letecký lekár
 70. Liečebný pedagóg špecialista
 71. Masér v zdravotníctve
 72. Maxilofaciálny chirurg lekár
 73. Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
 74. Metodik v oblasti sociálnej pomoci
 75. Nefrológ
 76. Neonatológ
 77. Neurochirurg
 78. Neurológ
 79. Neuropsychiater
 80. Nutričný terapeut bez špecializácie
 81. Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
 82. Odborný pracovník krízových intervencií
 83. Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva
 84. Odborný pracovník tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
 85. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
 86. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
 87. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
 88. Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
 89. Oftalmológ
 90. Opatrovateľ detí v domácnosti a v teréne
 91. Opatrovateľ detí v zariadeniach
 92. Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti a v teréne
 93. Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 94. Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
 95. Ortopéd
 96. Otorinolaryngológ
 97. Patológ
 98. Pediater intenzívnej medicíny
 99. Pediater urgentnej medicíny
 100. Pediatrický anestéziológ
 101. Pediatrický endokrinológ
 102. Pediatrický gastroenterológ
 103. Pediatrický gynekológ
 104. Pediatrický hematológ a onkológ
 105. Pediatrický kardiológ
 106. Pediatrický nefrológ
 107. Pediatrický neurológ
 108. Pediatrický oftalmológ
 109. Pediatrický ortopéd
 110. Pediatrický pneumológ a ftizeológ
 111. Pediatrický reumatológ
 112. Pediatrický urológ
 113. Plastický chirurg
 114. Pneumoftizeológ
 115. Podporný pracovník v zdravotníctve
 116. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu
 117. Posudkový lekár
 118. Posudkový sociálny pracovník
 119. Pôrodná asistentka bez špecializácie
 120. Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
 121. Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
 122. Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite
 123. Praktická sestra bez špecializácie
 124. Praktická sestra so špecializáciou
 125. Psychiater
 126. Psychoterapeut
 127. Rádiológ
 128. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne
 129. Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii
 130. Revízny farmaceut
 131. Revízny lekár
 132. Reumatológ
 133. Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti
 134. Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
 135. Riadiaci zdravotnícky pracovník – fyzioterapeut
 136. Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
 137. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
 138. Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná asistentka
 139. Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ
 140. Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik
 141. Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
 142. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky laborant
 143. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár
 144. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár
 145. Radiačný onkológ
 146. Riaditeľ zariadenia pre seniorov
 147. Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 148. Sestra bez špecializácie
 149. Sestra samosprávneho kraja
 150. Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
 151. Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
 152. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 153. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
 154. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
 155. Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
 156. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
 157. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 158. Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
 159. Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
 160. Sociálny poradca
 161. Sociálny pracovník
 162. Súdny lekár
 163. Špecialista samosprávy pre sociálne služby
 164. Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
 165. Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
 166. Technik pre zdravotnícke pomôcky
 167. Telovýchovný lekár
 168. Tlmočník artikulačný
 169. Tlmočník posunkovej reči
 170. Tlmočník taktilný
 171. Traumatológ
 172. Urológ
 173. Verejný zdravotník bez špecializácie
 174. Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví
 175. Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
 176. Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
 177. Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
 178. Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
 179. Vodič dopravnej zdravotnej služby
 180. Všeobecný lekár pre deti a dorast – Pediater
 181. Všeobecný lekár pre dospelých
 182. Zdravotnícky laborant bez špecializácie
 183. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
 184. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
 185. Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
 186. Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
 187. Zubný asistent
 188. Zubný lekár bez špecializácie   

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.