Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre zdravotníctvo a sociálne služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Angiológ
 2. Akupunkturista lekár
 3. Anestéziológ a intenzivista
 4. Animoterapeut
 5. Asistent lekára – zamestnanie budúcnosti
 6. Asistent sociálnej práce
 7. Cievny chirurg
 8. Dentálna hygienička
 9. Dermatovenerológ
 10. Detský chirurg
 11. Detský psychiater
 12. Diabetológ
 13. Endokrinológ
 14. Epidemiológ
 15. Farmaceut bez špecializácie
 16. Farmaceut samosprávneho kraja
 17. Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
 18. Farmaceut špecialista v lekárenstve
 19. Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
 20. Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
 21. Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie
 22. Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
 23. Fyzioterapeut bez špecializácie
 24. Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu
 25. Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
 26. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 27. Gastroenterológ
 28. Gastroenterologický chirurg
 29. Geriater
 30. Gerontopsychiater
 31. Gynekológ a pôrodník
 32. Hematológ a transfúziológ
 33. Hepatológ
 34. Hrudníkový chirurg
 35. Chirurg
 36. Imunoalergológ
 37. Infektológ
 38. Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 39. Internista
 40. Kardiochirurg
 41. Kardiológ
 42. Klinický onkológ
 43. Klinický psychológ
 44. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii
 45. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
 46. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
 47. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
 48. Lekár bez špecializácie
 49. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
 50. Lekár paliatívnej medicíny
 51. Lekár pracovného lekárstva
 52. Lekár samosprávneho kraja
 53. Lekár urgentnej medicíny
 54. Maxilofaciálny chirurg lekár
 55. Metodik v oblasti sociálnej pomoci
 56. Nefrológ
 57. Neurochirurg
 58. Neurológ
 59. Neuropsychiater
 60. Nutričný terapeut bez špecializácie
 61. Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
 62. Odborný pracovník krízových intervencií
 63. Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva
 64. Odborný pracovník tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
 65. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
 66. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
 67. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
 68. Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
 69. Oftalmológ
 70. Opatrovateľ detí v domácnosti a v teréne
 71. Opatrovateľ detí v zariadeniach
 72. Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 73. Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
 74. Ortopéd
 75. Otorinolaryngológ
 76. Patológ
 77. Pediater intenzívnej medicíny
 78. Pediater urgentnej medicíny
 79. Pediatrický anestéziológ
 80. Pediatrický endokrinológ
 81. Pediatrický gastroenterológ
 82. Pediatrický gynekológ
 83. Pediatrický hematológ a onkológ
 84. Pediatrický kardiológ
 85. Pediatrický nefrológ
 86. Pediatrický neurológ
 87. Pediatrický oftalmológ
 88. Pediatrický ortopéd
 89. Pediatrický pneumológ a ftizeológ
 90. Pediatrický reumatológ
 91. Pediatrický urológ
 92. Plastický chirurg
 93. Pneumoftizeológ
 94. Podporný pracovník v zdravotníctve
 95. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu
 96. Posudkový sociálny pracovník
 97. Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
 98. Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
 99. Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite
 100. Praktická sestra bez špecializácie
 101. Praktická sestra so špecializáciou
 102. Psychiater
 103. Psychoterapeut
 104. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne
 105. Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii
 106. Revízny farmaceut
 107. Reumatológ
 108. Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti
 109. Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
 110. Riadiaci zdravotnícky pracovník – fyzioterapeut
 111. Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
 112. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
 113. Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná asistentka
 114. Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ
 115. Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik
 116. Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
 117. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky laborant
 118. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár
 119. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár
 120. Riaditeľ zariadenia pre seniorov
 121. Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 122. Sestra bez špecializácie
 123. Sestra samosprávneho kraja
 124. Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
 125. Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
 126. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 127. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
 128. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
 129. Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
 130. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
 131. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 132. Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
 133. Sociálny poradca
 134. Sociálny pracovník
 135. Špecialista samosprávy pre sociálne služby
 136. Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
 137. Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
 138. Technik pre zdravotnícke pomôcky
 139. Telovýchovný lekár
 140. Tlmočník artikulačný
 141. Tlmočník posunkovej reči
 142. Tlmočník taktilný
 143. Traumatológ
 144. Urológ
 145. Verejný zdravotník bez špecializácie
 146. Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví
 147. Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
 148. Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
 149. Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
 150. Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
 151. Vodič dopravnej zdravotnej služby
 152. Všeobecný lekár pre deti a dorast – Pediater
 153. Všeobecný lekár pre dospelých
 154. Zdravotnícky laborant bez špecializácie
 155. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
 156. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
 157. Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
 158. Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
 159. Zubný asistent
 160. Zubný lekár bez špecializácie   

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.